Служител контрол на качеството
Тетевен
длъжност на пълно работно време

Служител контрол на качеството

Тетевен длъжност на пълно работно време

За нас

Ние сме развиваща се компания и предлагаме отлична възможност за реализация на придобити знания и опит на служителите си. Във връзка с увеличаване обема на работа за своя обект в района на гр. Тетевен, търсим да присъединим нов колега.

Отговорности

- Участва непосредствено в производствения процес и следи за изправността на средствата за наблюдение и измерване критичните контролни точки;
- Следи за спазването на технологичните изисквания при производството и на готовия продукт и регистрира данните от контрола;
- Контролира качеството на суровините и материалите постъпващи в дружеството, свързани с производството, и преди влагането им в производството;
- Осъществява санитарно-хигиенен контрол на работните места, работно облекло и служителите;
- Подпомага дейността на Началник цеха и Организатор производство;
- Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа;
- Изпълнява и всички други дейности, свързани с длъжността, възложени му от Управителя на дружеството и Началник цеха.

Изисквания и необходими умения


• Задължителен опит по специалността.
• Задълбочени знания и опит в областта на системите по безопастност на храните /HACCP/.
• Много добри организационни и комуникационни умения.
• Готовност за интензивна работа в екип.
• Отговорност, организираност, коректност и експедитивност.
• Висока мотивация, способност за работа в динамична среда, поемане на натоварване и лична ангажираност.

Информация за контакт

Телефон: 0886707699

ITCD