Университет за Национално и Световно Стопанство
Снабдител, Доставчик в Отдел "Транспорт и Снабдяване", Дирекция "Управление на Собствеността"
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Снабдител, Доставчик в Отдел "Транспорт и Снабдяване", Дирекция "Управление на Собствеността"

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Основна цел на длъжността:
• Да реализира транспортната обезпеченост и материалната осигуреност на дейността в УНСС.

Основни задължения:
• Предоставя в срок автомобила на годишни и периодични технически прегледи пред КАТ;
• Правилно и своевременно да попълва пътния лист и да го предава на ръководител, транспорт;
• Да не допуска повреди, аварии и катастрофи, и да взема всички необходими мерки за увеличаване на между ремонтния пробег на автомобила;
• Да докладва за забелязани нередности по автомобила;
• Закупуване на инвентар, основни средства, краткотрайни материални активи, необходими за осъществяване на стопанската дейност на университета;
• Да изпълнява заявки по доклади и финансови предложения, свързани със снабдяването;
• Изпълнява и други задължения, възложени от началник отдел “Транспорт и снабдяване” и директора на дирекция “Управление на собствеността”.

Изисквания за заемане на длъжността:

 Образование: средно
 Професионална област: двигатели с вътрешно горене; транспортна техника
 Професионален опит (продължителност и вид): 1 /една/ година като шофьор-снабдител
 Допълнителна квалификация/обучение:
 Специални умения и компетенции:
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- способност да работи ефективно с колегите си;
- способност да работи добре под напрежение.

Начин на кандидатстване:
Необходими документи: CV (автобиография)

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН, на e-mail: hr@unwe.bg ИЛИ
на адрес: гр. София, ж.к. Студентски град, бул. “8-ми декември”, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”,
телефонен номер: 02/ 8195 263

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!
Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.

Обявата е валидна до: 04.08.2021 г.

Информация за контакт

Телефон: 0035928195263

VCD