Специалист "Банкови операции" - гр. Габрово
Габрово
длъжност на пълно работно време

Специалист "Банкови операции" - гр. Габрово

Габрово длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Основни задължения:
Консултиране, продажби и обслужване на клиентите на Банката по предлаганите продукти и услуги в лева и валута.
Регистриране и осчетоводяване на операции в лева и валута и завеждането им в счетоводната система.
Извършване на кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги.
Осъществяване на продажби на кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит-овърдрафт.
Извършване на справки по искане на клиенти, откриване/закриване на клиентски сметки.
Извършване на сделки, свързани с покупко-продажба на валута. Работа с касова наличност в лева и валута. Разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование – средно икономическо или завършено висше икономическо с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности, свързани с функционалните задължения;
Професионален опит: предимство е трудов стаж в банковата система или други финансови институции по дейности свързани с основните задължения;
Сертификат за работа с валута;
Теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
Познания на английски език.

Ние предлагаме:
Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
Възможност за професионално развитие.
Необходими документи за кандидатстване:
Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner