Общинска Банка
Специалист банково обслужване във филиал на територията на гр. София
София
длъжност на пълно работно време

Специалист банково обслужване във филиал на територията на гр. София

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Предоставя консултации и продава ритейл продукти на нови и съществуващи клиенти (финансови продукти, срочни депозити, дебитни карти, кредитни карти, овърдрафти, застраховки и др.);
• Информира новите клиенти за продукти/услуги, които биха могли да представляват интерес за тях и ги консултира относно банковите дейности, продукти и услуги, които банката прилага по операциите си;
• Открива и води банкови сметки на физически лица и корпоративни клиенти в съответствие с Вътрешните правила на банката;
• Изпълнява всички дейности свързани с издаване и обслужване на банкови карти;
• Предлага услугите интернет банкиране и издаване на електронен подпис, групово плащане и др.;
• Продава инвестиционно злато и юбилейни монети;
• Осчетоводява операции от касовата дейност и ежедневно равнява касовите наличности със счетоводните данни;
• Приема, отчита и съхранява текущи документи по хронология и отговаря за тяхното архивиране;
• Спазва всички наредби, инструкции, правилници и записки по вътрешно-банковата информационна система, наредби на БНБ и общото законодателство;

Изисквания и необходими умения

• Висше образование, степен „Бакалавър“;
• Професионален опит: минимум 1 (една) години опит във финансова институция;
• Познаване на нормативната база: законовите и подзаконови нормативни актове в областта на банковото дело; Търговски закон; Закон за счетоводството; Закон за задълженията и договорите; Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника към него; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекс за социално осигуряване и др. нормативни актове;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, банков софтуер;
• Умения за работа в екип;
• Умения за обслужване и привличане на клиенти и предлагане на банкови продукти и услуги;
• Комуникативност, бизнес етика и лоялност;
• Дискретност при работа с банкови документи;
• Умения за водене на преговори;
• Умения за разрешаване на конфликти;
• Способност за работа под напрежение.

Ние Ви предлагаме

• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 22.02.2023 г. или по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner