Общинска Банка
Специалист банково обслужване във Филиал „Ямбол“
Ямбол
длъжност на пълно работно време

Специалист банково обслужване във Филиал „Ямбол“

Ямбол длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Предоставя консултации и продава ритейл продукти на нови и съществуващи клиенти (финансови продукти, срочни депозити, дебитни карти, кредитни карти, овърдрафти, застраховки и др.);
• Информира новите клиенти за продукти/услуги, които биха могли да представляват интерес за тях и ги консултира относно банковите дейности, продукти и услуги, които банката прилага по операциите си;
• Открива и води банкови сметки на физически лица и корпоративни клиенти в съответствие с Вътрешните правила на банката;
• Изпълнява всички дейности свързани с издаване и обслужване на банкови карти;
• Предлага услугите интернет банкиране и издаване на електронен подпис, групово плащане и др.;
• Продава инвестиционно злато и юбилейни монети;
• Осчетоводява операции от касовата дейност и ежедневно равнява касовите наличности със счетоводните данни;
• Приема, отчита и съхранява текущи документи по хронология и отговаря за тяхното архивиране;
• Спазва всички наредби, инструкции, правилници и записки по вътрешно-банковата информационна система, наредби на БНБ и общото законодателство;

Изисквания и необходими умения

• Висше образование, степен „Бакалавър“;
• Професионален опит: минимум 1 (една) години опит във финансова институция;
• Познаване на нормативната база: законовите и подзаконови нормативни актове в областта на банковото дело; Търговски закон; Закон за счетоводството; Закон за задълженията и договорите; Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника към него; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекс за социално осигуряване и др. нормативни актове;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, банков софтуер;
• Умения за работа в екип;
• Умения за обслужване и привличане на клиенти и предлагане на банкови продукти и услуги;
• Комуникативност, бизнес етика и лоялност;
• Дискретност при работа с банкови документи;
• Умения за водене на преговори;
• Умения за разрешаване на конфликти;
• Способност за работа под напрежение.

Ние Ви предлагаме

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование, степен „Бакалавър“;
• Професионален опит: минимум 1 (една) години опит във финансова институция;
• Познаване на нормативната база: законовите и подзаконови нормативни актове в областта на банковото дело; Търговски закон; Закон за счетоводството; Закон за задълженията и договорите; Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника към него; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекс за социално осигуряване и др. нормативни актове;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, банков софтуер;
• Умения за работа в екип;
• Умения за обслужване и привличане на клиенти и предлагане на банкови продукти и услуги;
• Комуникативност, бизнес етика и лоялност;
• Дискретност при работа с банкови документи;
• Умения за водене на преговори;
• Умения за разрешаване на конфликти;
• Способност за работа под напрежение.

Основни отговорности:
• Предоставя консултации и продава ритейл продукти на нови и съществуващи клиенти (финансови продукти, срочни депозити, дебитни карти, кредитни карти, овърдрафти, застраховки и др.);
• Информира новите клиенти за продукти/услуги, които биха могли да представляват интерес за тях и ги консултира относно банковите дейности, продукти и услуги, които банката прилага по операциите си;
• Открива и води банкови сметки на физически лица и корпоративни клиенти в съответствие с Вътрешните правила на банката;
• Изпълнява всички дейности свързани с издаване и обслужване на банкови карти;
• Предлага услугите интернет банкиране и издаване на електронен подпис, групово плащане и др.;
• Продава инвестиционно злато и юбилейни монети;
• Осчетоводява операции от касовата дейност и ежедневно равнява касовите наличности със счетоводните данни;
• Приема, отчита и съхранява текущи документи по хронология и отговаря за тяхното архивиране;
• Спазва всички наредби, инструкции, правилници и записки по вътрешно-банковата информационна система, наредби на БНБ и общото законодателство;

Банката предлага:

• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо
Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 03.02.2023 г. или по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner