Общинска Банка
Специалист продажби ФЛ във Филиал на територията на гр. София
София
длъжност на пълно работно време

Специалист продажби ФЛ във Филиал на територията на гр. София

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Отговаря за осъществяване на ефективни продажби на цялата гама продукти за физически лица, като работи активно за привличане и задържане на висококачествени клиенти;
• Осъществява ежедневен мониторинг на кредитните експозиции (физически лица), обслужвани от филиала/офиса;
• Осъществява ефективни контакти с клиентите, изяснява нуждите им, информира ги, консултира ги и им предлага подходящи банкови продукти и услуги, като популяризира и предлага активно депозити, кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на банката;
• Изготвя обосновани предложения за предоговаряне на параметрите на кредитите с оглед осигуряване на възможност за нормалното им обслужване;
• Извършва анализ на исканията за преференциално обслужване на отделни клиенти и предлага на преките си ръководители аргументирани решения;
• Проверява кредитната документация предоставена от клиента;
• Получава и проверява одобрените кредитни предложения, проучва условията и сроковете на договора и предприема необходимите действия за най-доброто обслужване на клиента;
• Извършва сделки, свързани с дейността на банката като инвестиционен посредник, ако е упълномощен за това със заповед на работодателя;
• Спазва всички наредби, инструкции, правилници и записки по вътрешно-банковата информационна система, наредби на БНБ и общото законодателство;

Изисквания и необходими умения

• Висше образование, степен „Бакалавър“;
• Професионален опит: минимум 2 (две) години опит в продажбата на банкови и финансови продукти;
• Познаване на нормативната база: законовите и подзаконови нормативни актове в областта на банковото дело; Търговски закон; Закон за счетоводството; Закон за задълженията и договорите; Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника към него; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекс за социално осигуряване и др. нормативни актове;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, банков софтуер;
• Владеене на английски език;
• Умения за работа в екип;
• Умения за обслужване и привличане на клиенти и предлагане на банкови продукти и услуги;
• Комуникативност, бизнес етика и лоялност;
• Дискретност при работа с банкови документи;
• Коректност, лоялност, инициативност;
• Способност за работа под напрежение.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 22.02.2023 г. или по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner