Специалист ПТО
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Специалист ПТО

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

Отговорности

• Изготвяне на количествени сметки, количествено-стойностни сметки, анализни и фирмени цени, линейни графици, оферти, протоколи обр.19;
• Изготвяне на прогнозни себестойности за нови обекти;
• Изготвяне на документи, справки и отчети, свързани с цялостната дейност по изпълнението на строителните обекти.
• Изготвяне на тръжна документация за участие в обществени поръчки;

Изисквания и необходими умения

• Завършено висше строително образование – специалност ПГС/ССС ще се счита за предимство;
• Опит при изготвяне на количествени сметки и остойностяване на СМР;
• Опит при изготвяне на оферти и комплектоване на документация при тръжни процедури - не по-малко от 2г.;
• Добро познаване на действащата нормативна уредба в строителството;
• Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация;
• Опит в планиране и отчитане на строителството;
• Много добро владеене на Microsoft Office/Excel/, AutoCAD; MS Project; Building Manager;
• Владеене на Английски език ще се счита за предимство;
• Прецизност и последователност;
• Оперативни и аналитични умения.
Zaplatomer.bg