Специалист ПТО
София
длъжност на пълно работно време

Специалист ПТО

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

1. Участва в разработването и спазването на планове, стратегии, графици за изпълнението на видовете работи и др.
2.Много добра техническа грамотност
3.Координира доставката на материали.
4.Изготвя количествени сметки на база на техническа документация
5.Подготовка на актове и сертификати
6.Контрол на качеството на СМР

Изисквания и необходими умения

1. Завършено средно специално или висше строително образование;
2. Познаване на нормативната база в строителството, последователността и технологията на строителните процеси, както и по ценообразуване и планиране
3. Експедитивност и стриктност при изпълнение на поставените задачи
4.Разчитане на проектна документация
5.Опит в подготовката на количествено-стойностни сметки
6.Добра компютърна грамотност
7.Организационни умения
8.Работа в екип

Информация за контакт

Телефон: 0897247171

ITCD