Специалист технология на металите
гр. Генерал Тошево
длъжност на непълно работно време
До 500 лв.

Специалист технология на металите

гр. Генерал Тошево длъжност на непълно работно време До 500 лв.

За нас

Дружество Чич системс ООД е новорегистрирано предприятие, което си е поставило амбициозната цел да е сред иноваторите на територията на МИГ и Североизточна България в областта на предоставянето на консултантски услуги от инженерен характер. В постигането на поставените високи цели компанията ще се уповава на опита и експертизата на предприемача и на членовете на Екипа на кандидата, от една страна, а от друга ще разчита на високата добавена стойност от инвестициите в ново специализирано оборудване и софтуер. Предлаганите услуги ще осигурят на малките и средни предприятия възможност за конкурентоспособност и разширяване на пазарния им дял. Познанията на екипа в областта на разнообразни области на инженерните науки ще позволят на потребителите да се възползват от една комплексна услуга по консултиране, проектиране и конструиране на даден обект или детайл.
Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.039-0004-C01 „Комплексни инженерни услуги с Чич системс ООД“ фирма Чич Системс ООД, в качеството си на Бенефициент по проекта, търси да назначи: Специалист технология на металите

Отговорности

Участие при експлоатирането на новопридобитото оборудване и предоставянето на инженерни консултантски услуги. Експертните отговорности и задължения ще са свързани с услугите по проектиране и конструиране на машини от различен характер, избор на точната технология за изработка и използвани материали, изпълнение на цялостната техническа документация по заданието.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидата:
- образование в областта на металознанието, технологията на металите, металообработването
и/или
- минимум 2 години професионален опит в областта на металознанието, технологията на металите, металообработването или др.п

Личностни качества:
- Умения за работа в екип;
- Способност за справяне с проблемни ситуации;
- Ориентация към постигане на резултати;
- Системност, последователност и фокус върху детайлите;

Ако Вие отговаряте на изискванията и желаете да кандидатствате, моля, изпратете ни Ваша актуална автобиография.

Краен срок за кандидатстване 29.12.2020 г.

Ние Ви предлагаме

- Много добри условия на работа;
- Добро възнаграждение;
- Работа с модерно оборудване;
- Период на заетост 6 месеца при 4 часов работен ден.

Kонфиденциалносттa на предоставената от Вас информация е гарантирана в съответствие със ЗЗЛД.

Информация за контакт

Телефон: 0898585454

ITCD