Ей Зет Партнърс
Старши архитект
гр. София
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Старши архитект

гр. София длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

AZ+Partners е проектантско студио, създадено през 2017 г., извършващо широк спектър услуги, част от които:
• Предпроектни и/или прединвестиционни проучвания;
• Устройствено планиране и градоустройствени дейности;
• Инвестиционно проектиране;
• Проектиране на улични инженерни мрежи и съоръжения;
• Интериор и дизайн;
• Управление на инвестиционни проекти;
• Консултантска дейност;
Основната ни цел е създаването на цялостен продукт – от предпроектното проучване и идеята на инвеститора до реализацията й, постижим при качествено проектиране, систематичен контрол, рационално управление и компетентна административна намеса. Нашата работа и проектни дейности се отличават с детайлност и прецизност, индивидуален подход и внимание към клиента и конкретната ситуация, категорична функционална структура, устойчиви градоустройствени решения, всички произлизащи от дисциплиниран и мотивиран екип от професионалисти. Работим в различен мащаб, съобразно спецификата на инвестицията на нашите клиенти - административни и офис сгради, жилищни и промишлени сгради, сгради единични недвижими културни ценности. Управлявайки всеки проект, ние поемаме висока отговорност към нашите инвеститори, гарантирайки тяхната бъдеща реализация.

Отговорности

• Извършва предварителен анализ на бъдещото инвестиционно намерение
• Проучва и анализира конкретната ситуация и изработва концептуални схеми, онагледяващи и систематизиращи извършената работа
• Запознава се с приложимата нормативна уредба и следи за прилагането й
• Избира подходящи стандарти и оценява възможностите за прилагането им съобразно характера на инвестиционното намерение
• Проектира и/или ръководи проектирането на инвестиционни проекти в различните фази – идейна, техническа, работна
• Съставя и/или допълва периодично заданието за проектиране и следи за изпълнението му
• Следи линейния график за изпълнение на проекта и поетите ангажименти
• Координира инженерен състав и следи за качеството на предложените инженерни решения и взаимодействието им с останалите
• Проучва, предлага и контролира влагането на конкретни продукти и системи в проекта
• Изяснява технологията за изпълнение на заложените в проекта дейности
• Следи за качеството на предложените проектни решения
• Осигурява работни детайли за изпълнението на проекта и ги координира с производители, доставчици и изпълнители
• Съставя и контролира съставянето на проекто-сметната документация, неразделна част от инвестиционния проект
• Координира различните процеси с възложителя и/или негови представители
• Води стенограми и протоколи от проведени срещи и следи за изпълнението на поетите ангажименти
• Осъществява авторски надзор по време на строителството
• Обучава проектанти от екипа за повишаване на нивото на софтуерна компетентност
• Систематизира добри практики и ги представя приложението им пред екипа
• Извършва и други конкретно възложени задачи, свързани с компетенциите и длъжността, която изпълнява.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование по специалността
• Пълна проектантска правоспособност
• Предишен опит на сходна позиция – минимум четири години
• Добри умения за работа с BIM софтуер, софтуер за изработване 3D визуализации и софтуер за обработка на изображения
• Професионален опит от изпълнението на поне четири градоустройствени проекта, одобрени с административен акт
• Професионален опит от изпълнението на поне осем сградни проекта, разрешени с административен акт, от които поне четири въведени в експлоатация с извършен от проектанта авторски надзор
• Свободно боравене с правно-нормативната уредба в професионалната област
• Умения за поемане на лична отговорност
• Умения за спазване/управление на срокове
• Умения за изпълнение и поставяне на задачи
• Умения за управление на екип от специалисти
• Умения за комуникация с клиента
• Умения за проследяване и контрол на процеси

Ние Ви предлагаме

• Възможност за колаборация с млад и амбициозен екип от професионалисти;
•Съвременна и модерна офис среда;
• Възможност за придобиване на нови знания и умения;
• Стандартно работно време;
• Корпоративни обучения;
• Коректно и конкурентно заплащане;
• Дългосрочна работа на трудов договор;
• Ваучери за храна
• Карта Мултиспорт на преференциална цена

Информация за контакт

Телефон: 0888 306 336

Zaplatomer Banner