Старши експерт
град София
длъжност на пълно работно време

Старши експерт

град София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-137/22.05.2023 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт” в отдел „Специализирани информационни системи и електронни услуги“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри” в Министерство на правосъдието, при следните условия:
Описание на длъжността: Длъжността е свързана с изготвяне на становища, анализи, оценки, отговори на запитвания, индивидуални административни актове, издавани от министъра при осъществяване на специалната му компетентност по Закона за медиацията; Наредба № 8/2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост в частта дейност на Централно бюро за съдимост при Министерство на правосъдието; Наредба № 2 от 15.03.2007г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; изисквания за обучения за медиатори; реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора; подпомагане на дейностите по разработване на проекти на нормативни актове в български работни групи. Прилагане на Хагската конвенция от 05.10.1961 г., в сила за Република България от 30.04.2000 г.
1. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на длъжността са:
1.1 Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
1.2 Професионален опит – да притежава най-малко минималния ранг за длъжността – IV младши или професионален опит – 2 години.
2. Професионална област на придобитото висше образование: Политически науки, Право, Национална сигурност, Администрация и управление.
3. Допълнителна квалификация – ползване писмено и говоримо на английски език.
4. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Министерство на правосъдието и интервю.
5. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, към което да приложат:
5.1 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
5.2 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. Документите се представят в цялост с приложения и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.3 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /например: трудова книжка; служебна книжка; осигурителна книжка; удостоверение за осигурителен стаж (по образец УП – 3); удостоверение за осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице (по образец КРД – 13); официален документ за извършване на дейност в чужбина, издаден от компетентен орган или компетентно длъжностно лице; връчени длъжностни характеристики за съответните заемани длъжности/ или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.4 копие на документ за владеене на английски език;
5.5 копия от други документи по преценка на кандидата.
6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. Документи по обикновена поща не се приемат.
7. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща G_Kehayov@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
8. Размерът на основната месечна заплата (ОМЗ) за длъжността е от 780 (седемстотин и осемдесет) лева до 2208 (две хиляди двеста и осем) лева. Размерът на ОМЗ за длъжността се определя като минимум на размера на първа степен на нивото на ОМЗ и максимум – 60 % от сбора на минимума и максимума на трета степен на нивото на ОМЗ, съгласно Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат размерите на достигнатите основни месечни заплати на служителите в същото ниво и степен на основна месечна заплата за длъжността в дирекция „Електронно правосъдие и регистри“, както квалификацията и професионалния опит на кандидата.
9. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.

Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Канцелария" от 09:30 на 23.05.2023 г. до 17:30 на 06.06.2023 г. включително.

Информация за контакт

Телефон: +359 2 9237 547

JobTiger Banner