Община Враца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Старши експерт оперативни програми
Враца
длъжност на пълно работно време

Старши експерт оперативни програми

Враца длъжност на пълно работно време

За нас

Община Враца обявява подбор за длъжността „Старши експерт оперативни програми“ в Дирекция „Програми и проекти“ по заместване, при следните условия:

Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление от кандидата (свободен текст);
- Автобиография – европейски формат, подписана от кандидата;
- Заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- Заверено копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж - трудова/служебна книжка;
- Заверени копия на други документи – за компютърни умения, сертификати; заповеди, договори, длъжностни характеристики, др. подобни, удостоверяващи опит в разработване и/или управление на проекти и др. (ако притежава такива).
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени саморъчно от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

Начин на провеждане на подбора:
- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
- Интервю.

Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 17:00 часа на 25.09.2020 г.

Допускане до участие:
- До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в Изисквания към кандидатите.
- Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и датата, часа и мястото на провеждане на интервюто, ще се обявят на официалния сайт на Община Враца www.vratza.bg. в раздел „Кариери“.

Интервю:
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в следните направления:
- познания върху нормативната база, касаеща длъжността;
- аналитична компетентност;
- работа в екип;
- комуникативна компетентност.
На интервюто всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори, съобразно критериите посочени в интервюто с допуснатите кандидати по направления, по 5-степенна скала и попълва Оценъчна карта.
Оценката на всеки кандидат от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4 (четири).
За допълнителна информация: GSM 0882 44 21 21

Отговорности

Описание на длъжността:
Изготвя анализи, доклади, отчети и обработка на документи, във връзка с дейността на Община Враца, с предоставянето на административни услуги, с поддържането на регистри и база данни, с извършването на дейности във връзка с осъществяване на правомощията на Кмета на Община Враца. Участва в разработването на проекти. Събира, обработва и анализира информация за разработваните проекти в общината.

Длъжностната характеристика е на разположение в стая № 16 в сградата на Община Враца.
Длъжността е предназначена за заемане по трудово правоотношение за определен срок - заместване на отсъстващ служител.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите:
- Да са дееспособни физически лица;
- Да имат висше образование, с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и област на висшето образование: техническа, икономическа и/или социални, стопански и правни науки;
- Професионален опит една година.

Ние Ви предлагаме

Индивидуалната основна заплата за длъжността е в размер от 610.00 лв. до 1 155.00 лв.

Информация за контакт

Телефон: 0882 442121

ITCD