Старши експерт в направление "Антидопингови програми"
гр. София
длъжност на пълно работно време

Старши експерт в направление "Антидопингови програми"

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 650-1800 лева*.
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Начинът за провеждане на конкурса е:
1. Решаване на тест.
2. Интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. Копие от официални документи за следдипломни квалификации или специализации (ако притежават такива);
5. Копие от официален документ удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такъв);
6. Копие от официален документ, удостоверяващ владеене на чужд език (ако притежават такъв);
7. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв).
8. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудови, служебни, осигурителни книжки, длъжностни характеристики/.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14 – дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Антидопинговия център - гр. София, ул."Никола Габровски" № 1, етаж 3.
Документите може да се подават по електронен път, като в този случай, заявлението по т. 1 и декларацията по т.2 от частта с необходимите документи следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурсите, ще се обявяват на интернет страницата на Антидопинговия център, раздел „За нас“, секция „Кариери“.

Отговорности

Участва в дейностите по управление на резултати от тестванията и подпомага работата на Експертната група за управление на резултати /ЕГУР/. Подпомага дейностите по събиране на информация или доказателства, включително неаналитични доказателства за определяне дали има нарушение на антидопинговите правила. Изготвя отчети, справки, доклади и анализи, имащи отношение към дейността на ЕГУР. Участва в разработването и реализирането на обучителни антидопингови програми. Участва в обученията на лица за придобиване право на участие в дейността на антидопинговите екипи. Води кореспонденция за осъществяване на международното сътрудничество със спортни федерации, антидопингови организации и други.

Изисквания и необходими умения

Минимални и специфични изисквания, определени в нормативен акт:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността –бакалавър;
2. Професионален опит: 2 години;
3. Ранг – IV младши.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- предпочитана професионална област – природни науки, здравеопазване и спорт, педагогически науки или правни науки;
- владеене на английски език /писмено и говоримо/;
- добри компютърни умения- MS Office /Word, Excel, PowerPoint/ и/или еквиваленти и Internet;
- комуникативни и организационни умения.

Информация за контакт

Телефон: 029625635

ITCD