Старши експерт в отдел ТУДС
Бургас
длъжност на пълно работно време

Старши експерт в отдел ТУДС

Бургас длъжност на пълно работно време

За нас

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-63/15.03.2024г. на Областен управител на област Бургас
ОБЯВЯВА
конкурс за длъжността

„Старши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост“,
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
в Областна администрация Бургас.

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и интервю.
Документите следва да бъдат подадени в срок до 17:30 часа на 27.03.2024г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас: www:bs.government.bg.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
2. автобиография
3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – по образец;
4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
5. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;
6. други документи свързани с изискванията за заемането на длъжността – копие от придобита юридическа правоспособност;
7. документ удостоверяващ или деклариращ идентичността на имената, при несъответствие на същите в представените документи.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 933 лв. до 1700 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Отговорности

- Извършва необходимите действия по съставяне на актове за публична или частна държавна собственост за имоти, в управление на областен управител или с предоставени права на управление на други ведомства;
- Отразява промени в обстоятелствата, касаещи управлението и разпореждането с имотите върху съставените актове за държавна собственост;
- Отразява данните за имотите – държавна собственост в електронната система “Регистър имоти” и извършва необходимите технически дейности по актовите книги, досиетата и регистрите на имотите – държавна собственост;
- Извършва процедури по отписване от актовите книги и регистрите на имоти, които са престанали да бъдат държавна собственост или неправилно са актувани като такива;
- Проучва и докладва в комисия разпределените от прекия ръководител преписки, свързани с управлението и разпореждането с имотите – държавна собственост, като отговаря за окомплектоването на преписките и следи сроковете за валидност на документите. Подготвя кореспонденция и проекти на заповеди и договори в съответствие с приетите от комисията решения;
- Участва в комисии и работни групи, подпомагащи дейността на областния управител на област Бургас;
- Подготвя тръжни процедури и договори за отдаване под наем или за разпореждане с имоти – държавна собственост. Подготвя кореспонденция с наемателите по въпроси, касаещи договорите за наем, а при необходимост и анекси към сключените договори;
- При необходимост актуализира наемната цена по договорите за наем съобразно коефициента на инфлация за предходната година по данни от НСИ, както и в случаи на влезли в сила нормативни промени;
- Подготвя предложения до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и комплектова необходимата документация във връзка с процедури за приватизационна продажба на имоти – държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лева;
- Декларира в службите „МДТ” имотите в управление на областен управител на област Бургас и при необходимост заявява и получава удостоверения за данъчни оценки;
- Извършва административно обслужване на граждани и юридически лица – кореспонденция;
- Подпомага взимането на решения на по-високи нива, като съдейства на ръководните длъжности в разработването на основните проблеми, свързани с набирането, анализирането и систематизирането на информация за тях;
- Участва в комисии и работни групи за извършване на огледи и проверки относно състоянието и ползването на имотите – държавна собственост;
- Извършва юридически консултации на другите служители в отдел „ТУДС”;
- Изпълнява и други дейности, възложени от прекия ръководител или другите ръководители по йерархията.

Изисквания и необходими умения

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:
- лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;
• висше образование; образователна степен: магистър;
• професионално направление – право;
• придобита юридическа правоспособност.
• професионален опит: минимум 1 година и/или присъден минимум IV младши ранг;
• длъжностно ниво по КДА: 10
• наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:
• много добри познания и работа с MS Word, MS Excel, Outlook Express, работа с правно-информационна система;
• придобит професионален опит в държавната администрация;

Ние Ви предлагаме

Работни места – 1 брой по служебно правоотношение.

Информация за контакт

Телефон: 0886182358

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner