Старши юрисконсулт в отдел ПНО
Бургас
длъжност на пълно работно време

Старши юрисконсулт в отдел ПНО

Бургас длъжност на пълно работно време

За нас

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-64/18.03.2024г. на Областен управител на област Бургас

ОБЯВЯВА
конкурс за длъжността

„Старши юрисконсулт” в отдел „Правно – нормативно обслужване”,
дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
в Областна администрация Бургас

Начин на провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.
Документите следва да бъдат представени в срок до 17:30 часа на 01.04.2024г. в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас: www:bs.government.bg.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
2. автобиография
3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността-копие от придобитата юридическа правоспособност;
6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;
7. документ удостоверяващ или деклариращ идентичността на имената, при несъответствие на същите в представените документи.

Отговорности

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- осъществява процесуално представителство на Областния управител
на област Бургас пред органите на съдебната власт като: изготвя искови молби, жалби, писмени защити, възражения и други искания по граждански и административни дела; извършва справки
по движението на делата; участва в съдебни заседания като пълномощник на Областния
управител и на държавата;
- подготвя проекти на административни актове, издавани от Областния
управител в рамките на неговата компетентност;
- подготвя писмени отговори по повод молби и жалби на граждани и
юридически лица;
- подготвя проекти на заповеди, конкурсни книжа и договори във връзка с
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, тръжни процедури по
реда на Закона за държавната собственост за отдаване под наем и продажба на
държавни недвижими имоти и по реда на Закона за държавния служител и Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители;
- консултира и съгласува сключваните от Областния управител договори
във връзка с управлението и разпореждането с държавната собственост, обществените
поръчки и други гражданскоправни отношения;
- изразява становища и разработва предложения за решаване на правни
проблеми във връзка с упражняване правомощията на Областния управител;
- участва в комисии и съвети, подпомагащи дейността на Областния
управител;
- приема и консултира граждани и представители на юридически лица по
въпроси и преписки, възложени като работа на отдела;
- да познава и прилага прецизно и в срок предвидените процедури по Закона за достъп до обществена информация.

Изисквания и необходими умения

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:
- лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;
- висше образование; образователна степен: магистър;
- професионално направление: право;
- придобита юридическа правоспособност;
- професионален опит: минимум 1 година и/или минимален ранг IV младши;
- длъжностно ниво по КДА: 10
- наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:
• много добри познания и работа с MS „Office”, Internet, правно информационни системи, необходими за изпълнение на преките задължения;
• придобит професионален опит в държавната администрация.

Ние Ви предлагаме

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 933 лв. до 1700 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Работни места – 1 брой по служебно правоотношение.

Лице за контакти и допълнителна информация: - Старши експерт „Човешки ресурси”, тел.: 0886182358.

Информация за контакт

Телефон: 0886182358

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner