Технически ръководител
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Технически ръководител

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Строително-инвестиционна компания "Стар Сити" ЕООД с над 20 годишен опит в строителството, търси да назначи Технически ръководител с опит за изграждането на нова жилищна сграда в гр. София

Отговорности

Отговорности и задачи:

• Техническо ръководство и контрол по изпълнение на строителните обекти;
• Планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност по изпълнение на обектите при спазване на техническите правила и нормативи;
• Организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество като дава постоянни указания;
• Отговаря за качественото и своевременното изпълнение на СМР на обектите;
• Пряко ръководи работническите екипи и следи за безопасността и хигиена на труда;
• Наблюдава работата на строителната площадка и осигурява работа по линейния график за обекта;
• Координира и съгласува дейностите с ръководството на компанията;
• Работа със строителна документация;
• Проверява и изучава подробно проектите по всички части;
• Организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация;
• Води предвидените за съотвения вид работа дневници, КС и съставя актове за видовете работи, които подлежат на закриване;
• Техническо планиране и предвиждане на предстоящи СМР;
• Водене на ежедневни отчети относно свършената работа на обекта;
• Предварително планиране и изготвяне на заявки за доставка на необходими материали;
• Съставяне на текущи количествени сметки за извършени СМР.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:

• Образование- висше строителен инженер ;
• Опит на позиция технически ръководител и ръководене на строителен обект-мин. 3 години;
• Познаване на нормативна база в строителството;
Способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;
• Компютърна грамотност – владеене на Microsoft Office,AutoCAD, Building Manager са задължителни;
• Добри комуникативни и организационни умения;
• Способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа;
• Умение за спазване на фирмена тайна;
• Мотивираност, гъвкавост, комбинативност;
• Шофьорска книжка – кат. B;

Ние Ви предлагаме

Трудов договор с мотивиращо възнаграждение и отлични условия на труд.
Моля, кандидатите проявили интерес към предлаганите позиции да изпращат автобиографии с актуална снимка като използват бутона "кандидатствай по тази обява".


Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Zaplatomer.bg