Технически ръководител
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Технически ръководител

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

Описание на позицията

- организира, ръководи и контролира СМР на обектите
- контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спесификация
- отговаря за спазването на поставените срокове
- съставя количествени сметки и ги защитава пред възложителя
- изготвя заявки за необходимите материали за дейността на обекта
- следи за разхода на материали съгласно бюджета
- извършва ежедневен инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда

Информация за контакт

Телефон: 0887247171

ITCD