Технически ръководител на строителен обект
Плевен
длъжност на пълно работно време

Технически ръководител на строителен обект

Плевен длъжност на пълно работно време

Отговорности

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ :

• Организира, ръководи и контролира работата на строителен обект или части от него;
• Извършва контрол на качеството на строителството и на материалите, доставяни на обекта;
• Изготвя линейни графици за изпълнение на СМР;
• Съставяне на актове и протоколи по време на строителството според Наредба №3 издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
• Съставя вътрешно фирмени актове и протоколи за извършени работи към наети от фирмата подизпълнители и бригади;
• Приема, инструктира и контролира работата на строителни бригади и работници, планира и отчита дейността им, заявява необходимите материали и ресурси на поверения му обект;
• Следи за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на строителната площадка.

Изисквания и необходими умения

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

• Висше инженерно-строително образование, специалност ПГС / ССС; или средно специално образование със специалност ”Строителство и архитектура”;
• Професионален опит не по-малко от 6 години на обекти високо строителство;
• Много добри познания на строителния процес като стандарти, технология, детайли, организация и планиране на процеса, опит при довършителни и ремонтни работи;
• Много добри познания при разчитането на проектна документация и графика за изпълнение;
• Добри организационни и ръководни качества. Ръководене и управление на собствени екипи на фирмата по изпълнението на работите и на подизпълнителите;
• Компютърни умения – Internet, Windows, MS Office - Word, Excel и др.
Ще се ползват с предимство кандидати работещи с MS Project, Autocad и друг специализиран софтуер.
ITCD