Технически ръководител строителни обекти
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Технически ръководител строителни обекти

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Ние сме компания развиваща се с динамични темпове на строителния пазар. Търсим млади и амбициозни хора да допълним екипа си.

Отговорности

Техническият ръководител е материално отговорно длъжностно лице, което ръководи пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии, отговаря за воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта, а също така отговаря за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.

Тъй като на обектите се работи с множество подизпълнители, техническият ръководител има задачата да координира техните действия, да следи да не се създават предпоставки за трудови злополуки, да следи за спазване на технологичните процеси и качеството на СМР, предоставянето и спазването на нормативната и проектна документация, необходима на съответния подизпълнител.

Изготвя график за изпълнението на видовете работи съгласно изискванията на техническата документация и спецификата на технологичните процеси и следи за неговото спазване.

Следи за своевременните заявки и доставки на материали, машини, инструменти, инвентарни пособия и готови изделия на ръководения от него обект.

Друго основно задължение на техническия ръководител е да познава в детайли проектната и нормативна база и да дава нужните разяснения и инструкции по прилагането ù на конкретния строителен обект, както на пряко подчинените си работници и бригади от работници, така и на подизпълнителите.

Задължение на техническия ръководител е да следи и води документацията на обекта в съответствие с действащата нормативна уредба.
Не по-малко важно е техническият ръководител да притежава умения за работа с хора и мотивация на подчинените си, да комуникира с тях и при необходимост да решава възникнали конфликтни ситуации и то по начин, ненакърняващ достойнството на участниците и непречещ на нормалния производствен процес.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите:
- Образование, съобразено със спецификите на длъжността Технически ръководител;
- Предишен опит на същата или подобна позиция минимум три години
- Свидетелство за управление на МПС, кат. "В";
- Възможност за започване на работа веднага или в най - кратки срокове
Ние Ви предлагаме

Условията, които предлага работодателя:
- Мотивиращо заплащане;
- Постоянен трудов договор;
- Възможност за работа в голям сплотен екип целогодишно;
- Отлични условия на труд

Информация за контакт

Телефон: 0894668669

ITCD