Водач селскостопански машини
Ямбол
длъжност на пълно работно време

Водач селскостопански машини

Ямбол длъжност на пълно работно време

За нас

ЕТ “ЕЛИА – ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА” ЯМБОЛ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВОДАЧ СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ
(НКПД: 83412001)
І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Проверява техническата изправност на МПС преди започване на
работа и експлоатация.
2. Управлява трактора при извършване на земеделски работи или
при превоз на товари.
3. Монтира към машините различни прикачни устройства и
приспособления.
4. Проверява закрепването на товарите в ремаркето.
5. Зарежда машините с гориво и гориво-смазочни материали.
6. Отстранява повреди при работа с машините и извършва
ремонтни работи.Участва в предсезонна подготовка.
7. Спазва правилата за движението по пътищата и сигнализира
извънгабаритните товари.
8. Поддържа работното си място в чист и приветлив вид след
приключване на работния ден задължително почиства работното
си място.
9. Изпълнява възложените от работодателя точно и пълно в
указаните от него срокове.
10. При изпълнение на служебните си задължения и трудови
функции работника се задължава да пази имуществото на
работодателя, да не го поврежда и разпилява.
11. Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с
дейността.
12. Работникът е длъжен стриктно да спазва правилата за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труда.Длъжен е стриктно да спазва инструкциите и
правилата установени в първоначалния и последващи инструктажи по осигуряване
на здравословни и безопаасни условия на труд. Работникът е длъжен да спазва
правилата за осигуряване на пожарна безопасност.
13. Да носи винаги свидетелството си за управление на МПС ,за регистрация,
/контролен талон /

Отговорности

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за техническото състояние на машините и качеството на извършената
работа.
2. Носи отговорност при настъпили вреди от неправилна експлоатаия на трактора и
прикачните устройства към него.
3. В случай, че работника извърши плащане от името и за сметка на работодателя без
предварително изрично писмено разрешение на Управителя на
дружеството,платените суми остават за негова сметка.
4. В случай на неизпълнение или нарушение на служебните си задължения работника
носи предвидената в КТ дисциплинарна,имуществена,административна и
наказателна отговорност.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на главния агроном.
2. При изпълниние на длъжността се осъществяват организационни връзки и
взаимоотношения с ремонтите и полевъдни специалисти и работници.
ІV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да звае:

А/ принципа на работа и устройството на машините, правилата за работа с
прикачните устройства и приспособления.
Б/ реда и изискванията за извършване на ремонтни работи.
В/ нормативните изисквания за движения по пътищата

Изисквания и необходими умения

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование : средно по механизация на земеделието.
2. Друга квалификация: правоспособност за управление на МПС от съответния тип.
3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, при липса на
такъв – трудов договор със срок за изпитване.
JobTiger Banner