Юрисконсулт
София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Юрисконсулт

София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

Описание на позицията

О Б Я В А

Централната избирателна комисия обявява подбор за заемане на длъжността „Юрисконсулт“ (две щатни бройки) в администрацията на Централната избирателна комисия (ЦИК)
І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше;
2. Образователно-квалификационна степен - Mагистър;
3. Професионална област – „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Право“;
4. Придобита юридическа правоспособност;
5. Минимален професионален опит – 2 години;
6. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, да не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност;
7. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК;
8. Компютърна грамотност.
ІІ. Допълнителни специфични изисквания:
Компетентност и/или професионален опит в областта на човешките ресурси; организационна и комуникативна компетентност.
ІІІ. Допълнителни умения и квалификации:
Професионален опит в областта на обществените поръчки по прилагането на Закона за обществените поръчки и свързаните с него нормативни актове; умения за работа с ЦАИС ЕОП и правно-информационни системи; умения за работа в екип и професионална отговорност.
ІV. Кратко описание на длъжността:
Подпомага дейността на ЦИК за законосъобразното прилагане на нормативните актове и при подготовката на вътрешни правила, процедури, обществени поръчки, инструкции и други актове.
Изготвя правни становища, доклади, справки, проекти на договори, жалби, искови молби, отговори и други документи, свързани с дейността на ЦИК.
Прилага законодателството, свързано с дейността на ЦИК, но не само – Конституция на Република България, Изборен кодекс, Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за обществените поръчки, Закон за достъп до обществена информация, Кодекс на труда, актове на Европейския съюз, свързани с произвеждането на избори и референдуми и др.
Осъществява процесуално представителство по дела, по които комисията е страна.
V. Етапи на провеждане на процедурата за подбор:
1. Подбор по документи.
Кандидати, които не отговарят на изискванията за заемане на длъжността по раздел І, не се допускат до участие в следващите етапи на процедурата.
2. Решаване на тест.
С теста се оценяват познанията от професионалната област на длъжността.
3. Интервю.
С интервюто се оценяват както познанията на нормативната уредба и специфичното законодателство, така и аналитична, комуникативна, организационна компетентност, умения за работа в екип, ориентация към резултати и др.
Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.
VІ. Необходими документи за участие:
1. Заявление за участие в процедурата за подбор в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.
2. Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 6 и 7 от раздел І.
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност. Дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
4. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност, издадено от Министерство на правосъдието.
5. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация.
6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
7. Автобиография.
VІІ. Срокът за подаване на документите е до 23.02.2024 г. включително.
VIII. Документите за участие в подбора се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа в Централната избирателна комисия, гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход от страната на бул. „Дондуков" или по електронен път подписани с електронен подпис.
Лице за контакт Р. Цветанова – главен експерт „Човешки ресурси и ЗБУТ“, телефон за връзка 02/939 37 42 (вътрешен телефон 37 42). При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика за изпълнение на длъжността.
IХ. Срокът за решаване на теста и провеждане на интервюто е не по-рано от 7 (седем) работни дни, от датата на обявяване на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания на интернет страницата на ЦИК. В случай на промяна на срока кандидатите се уведомяват на посочения от тях телефон и/или по ел. поща и чрез съобщение на интернет страницата на ЦИК.
Х. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.
ХІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с процедурата за подбор, включително за класиране и за назначаване, се обявяват на интернет страницата на ЦИК.
ХІІ. Брой работни места, за които е обявен подбора – 2 щатни бройки.
ХІІІ. Минимален размер на основното трудово възнаграждение – 2200,00 лева.

Информация за контакт

Телефон: 02-939-37-42

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner