Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) / National Center of Public Health and Analyses (NCPHA)
Юрисконсулт, гл. експерт в отдел "Правна помощ и обществени поръчки"
София
длъжност на пълно работно време

Юрисконсулт, гл. експерт в отдел "Правна помощ и обществени поръчки"

София длъжност на пълно работно време

За нас

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ (НЦОЗА) търси да назначи Юрисконсулт, гл. експерт в отдел "Правна помощ и обществени поръчки"


Отговорности

- участва в изпълнение на плановите и оперативните задачи на отдела и на Центъра;
- изготвя правни становища и изразява експертно юридическо мнение по въпроси във връзка със заеманата длъжност;
- извършва експертна дейност;
- изготвя справки, анализи, вътрешни правила, проекти на договори и други;
- изпълнява и други възложени текущи задачи.

Изисквания и необходими умения

ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:
- инициативност, организираност, умение за определяне на краткосрочни приоритети и планиране на работата в динамична среда;
- чувство за отговорност, комуникативност, екипност;
- опит в сферата на обществените поръчки в предприятие на бюджетна издръжка е предимство;

ОЧАКВАМЕ:
- актуална автобиография със снимка, удостоверение за правоспособност, сертификати, препоръки до 19.03.2021 г. на email: sv.stefanova@ncpha.government.bg
С одобрените по документи кандидати ще се свържем за интервю.

Предоставените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информация за контакт

Телефон: 02 8056 321

ITCD