Юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс в дирекция „Съдебна защита“
София
длъжност на пълно работно време

Юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс в дирекция „Съдебна защита“

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Министерството на финансите, ул. “Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗМФ – 895 от 08.10.2021 г. на министъра на финансите
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за три длъжности „юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс” в дирекция „Съдебна защита“, както следва:
1. Описание на длъжността: осъществява процесуалното представителство на държавата, на Министерство на финансите и на министъра на финансите пред съдебните органи, като осигурява правна защита в съответствие с действащото законодателство в Република България; изготвя становища и предложения по правни проблеми и оказва правна помощ във връзка със законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра на финансите и функциите на администрацията в министерството.
2. Размерът на основната заплата за конкурсните длъжности е от 720 до 2800 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на финансите.

Изисквания и необходими умения

1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на всяка от конкурсните длъжности са:
- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“;
- професионален опит: не се изисква
2. Допълнителните изисквания за всяка от конкурсните длъжности са:
- висше образование по специалност „право”;
- юридическа правоспособност;
- компютърни умения – MS Office, правно-информационни продукти и Internet;
- ползване на английски език;
- добри познания на нормативната уредба - административното, финансовото, гражданското, гражданско-процесуалното, търговското право и др.;
- добри познания на практиката на Конституционния съд, Върховния административен и Върховния касационен съд на Република България;
- познаване устройството, функциите и дейността на държавната администрация.
3. Начинът за провеждане на конкурса за конкурсните длъжности е:
- практически изпит;
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/; Забележка: Българските граждани, които са отбелязали в заявлението, че са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, за допълнителни квалификации и за правоспособност; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.) Забележка: Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако има такива).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 22.10.2021 г. включително по един от следните начини:
- лично или чрез пълномощник, в сградата на Министерството на финансите, Център за административно обслужване (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. “Георги Бенковски”, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.
- по електронен път на адрес HR-Select@minfin.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационни табла във фоайето на входа на министерството на адрес - гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 102 и пред Център за административно обслужване (стая № 1) - входа от ул. “Георги Бенковски”, както и на интернет страницата на министерството.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на министерството.

Информация за контакт

Телефон: 02/9859 2624

VCD