Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Заместник генерален директор/Експлоатация
София
длъжност на пълно работно време

Заместник генерален директор/Експлоатация

София длъжност на пълно работно време

За нас

Основният предмет на дейност на Компанията е: осигуряване на равнопоставени условия при използването на инфраструктурата от лицензирани превозвачи; извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура; развива транспортните връзки и сътрудничеството с другите жп администрации; управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност; приемане и изпълнение на всички заявки, произтичащи от задълженията за обществени услуги;осъществяване на инвестиционна политика при развитието и модернизацията, поддържането и ремонта на жп инфраструктура за реализация на европейските критерии и стандарти и др.

Отговорности

Ръководи, организира, контролира и координира цялостната дейност по експлоатация на железопътната инфраструктура. Осъществява контрол върху дейността на централните поделения: „Управление движението на влаковете и капацитета“, „Железен път и съоръжения“, както и поделения „Сигнализация и телекомуникации“ и „Електроразпределение“ и регионалните поделения. Ръководи изготвянето на годишните и стратегически планове за експлоатационната дейност на ДП НКЖИ. Замества Генералния директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” в негово отсъствие.

Изисквания и необходими умения

Основни изисквания към кандидатите:
Образование: висше с образователно-квалификационна степен „магистър“ по едно от следните направления: „Технология и управление на транспорта“; „Транспортно строителство“; „Електроенергетика и електрообзавеждане“ и „Комуникационна и осигурителна техника“.
Правоспособност: приложима в железопътния транспорт.
Професионален опит и управленски умения: минимум 8 години, от които последните на ръководна длъжност в областта на железопътния транспорт.
Владеене на чужд език – препоръчително е владеене на английски език или друг официален език на Европейския съюз.
Компютърни умения и компетенции: Мicrosoft Office и Internet.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите за запознаване в сектор „Администриране на персонала” към Отдел „Управление на човешките ресурси”, намиращ се в сградата на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” – Централно управление, с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 317.

Кандидатите трябва да представят следните ДОКУМЕНТИ:
1. Писмено заявление – свободна форма;
2. Автобиография (СV);
3. Мотивационно писмо;
4. Копие от диплома за завършено образование;
5. Копия от документи удостоверяващи допълнителни квалификации и правоспособности;
6. Копие от документи, удостоверяващи придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка; служебна книжка; образец УП-3);
7. Медицинско свидетелство за работа;
8. Свидетелство, заверено от психодиспансер;
9. Свидетелство за съдимост.
10. Референции от предишен работодател – по преценка на кандидата.

Документите се внасят или изпращат по пощата в деловодството на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” до Генералния директор на адрес:

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” – Централно управление
бул. „Кн. Мария Луиза” № 110
гр. София - 1233

Срокът за подаване на документите е 1 месец от датата на публикуване на настоящото обявление в централния печат, интернет страницата на предприятието и JobTiger.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Въз основа на подадените документи.
2. Събеседване, свързано с визията на кандидатите за изпълнение на трудовите функции за длъжността и експлоатацията на железопътната инфраструктура.

Недопуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено.
Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде обявен в сайта на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”. Същите следва да представят визията си в писмен формат (максимум 10 страници, А4) до 3 дни преди обявената дата за събеседване, чрез деловодството на ДП НКЖИ.

Класирането на успешно издържалите конкурса кандидати ще бъде обявено на сайта на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”.

Информация за контакт

Телефон: 9322195

ITCD