Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Заместник генерален директор/Експлоатация
София
длъжност на пълно работно време

Заместник генерален директор/Експлоатация

София длъжност на пълно работно време

За нас

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
На основание чл. 15, т. 3 от Закона за железопътния транспорт и чл. 20, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
ОБЯВЯВА КОНКУРС по документи и събеседване
за длъжността „Заместник генерален директор/Експлоатация“
Място на работа - Административна сграда на Централно управление на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“.

Отговорности

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи, организира, контролира и координира цялостната дейност по експлоатация на железопътната инфраструктура. Осъществява контрол върху дейността на централните поделения: „Управление движението на влаковете и капацитета“, „Железен път и съоръжения“, отдел „Интегрирани инвестиционни проекти“ както и поделения „Сигнализация и телекомуникации“, „Електроразпределение“ и регионалните поделения – УДВГД София, Пловдив, Горна Оряховица и ЖПС София, Пловдив, Горна Оряховица, Враца, Бургас и Шумен. Ръководи изготвянето на годишните и стратегически планове за експлоатационната дейност на ДП НКЖИ. Замества Генералния директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” в негово отсъствие.

Изисквания и необходими умения

Основни изисквания към кандидатите:
Образование: висше с образователно-квалификационна степен „магистър“ по едно от следните направления: „Технология и управление на транспорта“, „Транспортно строителство“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“ и „Комуникационна и осигурителна техника“.
Правоспособност: приложима в железопътния транспорт.
Професионален опит и управленски умения: минимум 8 години, като поне 5 години от тях на ръководна длъжност в областта на железопътния транспорт.
Административен и управленски опит в структури свързани с експлоатацията на железопътната инфраструктура ще се считат за предимство.
Владеене на чужд език – препоръчително е владеене на английски език или друг официален език на Европейския съюз.
Компютърни умения и компетенции: Мicrosoft Office и Internet.
Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите за запознаване в сектор „Администриране на персонала” към отдел „Управление на човешките ресурси”, намиращ се в сградата на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” – Централно управление, с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 317.
Кандидатите трябва да представят следните ДОКУМЕНТИ:
1. Писмено заявление – свободна форма до генерален директор на ДП НКЖИ;
2. Автобиография (СV);
3. Мотивационно писмо;
4. Копие от диплома за завършено образование;
5. Копия от документи удостоверяващи допълнителни квалификации и правоспособности;
6. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (трудова книжка; служебна книжка; образец УП-3);
7. Медицинско свидетелство за работа;
8. Свидетелство, заверено от психодиспансер;
9. Свидетелство за съдимост;
10. Референции от предишен работодател – по преценка на кандидата.

Документите следва да бъдат представени лично, чрез пълномощник или чрез куриер в деловодството на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” – Централно управление всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 12:45 до 16:45 часа, на адрес: гр. София – п.к. 1233, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110.
Срокът за подаване на документите е 1 месец от датата на публикуване на настоящото обявление в централния печат, интернет страницата на предприятието и JobTiger.bg
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Въз основа на подадените документи.
2. Събеседване, свързано с визията на кандидатите за безопасната експлоатация и развитие на железопътната инфраструктура и за изпълнение на трудовите функции за длъжността.
Недопуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено.
Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде обявен в сайта на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” www.rail-infra.bg. Същите следва да представят визията си в писмен формат (максимум 10 страници, А4) до 3 дни преди обявената дата за събеседване в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление (по горепосочения реда за подаване на документи).
Класирането на успешно издържалите конкурса кандидати ще бъде обявено на сайта на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” www.rail-infra.bg.

Информация за контакт

Телефон: 02/9322195

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner