Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Заместник генерален директор/стратегия и администрация
гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 110
длъжност на пълно работно време

Заместник генерален директор/стратегия и администрация

гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 110 длъжност на пълно работно време

За нас

Основният предмет на дейност на Компанията е: осигуряване на равнопоставени условия при използването на инфраструктурата от лицензирани превозвачи; извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура; развива транспортните връзки и сътрудничеството с другите жп администрации; управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност; приемане и изпълнение на всички заявки, произтичащи от задълженията за обществени услуги;осъществяване на инвестиционна политика при развитието и модернизацията, поддържането и ремонта на жп инфраструктура за реализация на европейските критерии и стандарти и др.

Отговорности

Ръководи, координира и контролира дейността на дирекции: „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти”, „Обществени поръчки и административно обслужване”, „Бюджет, финанси и информационни системи”; Звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти в ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност по разработването на единна стратегия за развитието на железопътната инфраструктура и инвестиционната политика на компанията, програмите и плановете за реализацията им, внедряване на нови технологии в управленските и производствени процеси и управлението на инфраструктурните проекти с национално и европейско финансиране. Замества Генералния директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” в негово отсъствие.

Изисквания и необходими умения

Образование: висше, образователно-квалификационна степен „магистър“ – икономист по: „Управление на международни проекти“, „Бизнес икономика“, „Бизнес анализи и проекти“, „Икономика на транспорта“, „Интелигентни транспортни системи“, „Международни икономически отношения“, „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“, „Бизнес администрация“, „Макроикономика“, „Международни отношения“ или инженер по: „Транспортно строителство“; „Електроенергетика и електрообзавеждане“; „Комуникационна и осигурителна техника“.
Професионален опит: минимум 5 години в областта на проекти, финансирани с европейски средства, като поне 2 години от тях на ръководна длъжност.
Допълнителни умения и квалификации: свързани с управление на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и Механизъм за свързване на Европа (МСЕ).
Владеене на чужд език – изисква се писмено и говоримо владеене на английски език – минимум В2. Технически английски език и владеенето на втори език ще се считат за предимство.
Компютърни умения и компетенции: Мicrosoft Office, Internet и Power Point.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите за запознаване в сектор „Администриране на персонала” към Отдел „Управление на човешките ресурси”, намиращ се в сградата на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” – Централно управление, с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 317.
Кандидатите трябва да представят следните ДОКУМЕНТИ:
1. Писмено заявление – свободна форма;
2. Автобиография (СV);
3. Мотивационно писмо;
4. Копие от диплома за завършено образование и документ за владеене на английски език;
5. Копия от документи удостоверяващи допълнителни квалификации, владеене на втори чужд език и технически английски език;
6. Копие от документи, удостоверяващи придобит трудов стаж и професионален опит (трудова книжка; служебна книжка; образец УП-3);
7. Медицинско свидетелство за работа;
8. Свидетелство, заверено от психодиспансер;
9. Свидетелство за съдимост.
10. Референции от предишен работодател – по преценка на кандидата.

Документите се внасят или изпращат по пощата в деловодството на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” до Генералния директор на адрес:

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” – Централно управление
бул. „Кн. Мария Луиза” № 110
гр. София - 1233
Срокът за подаване на документите е 1 месец от датата на публикуване на настоящото обявление в централния печат, интернет страницата на предприятието и в JobTiger.
Конкурсът ще се проведе въз основа на подадените документи и събеседване, свързано с визията на кандидатите за изпълнение на трудовите функции за длъжността и изпълнение стратегията на Компанията
На недопуснатите кандидати ще бъде съобщено писмено.
Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде обявен в сайта на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”. Същите следва да представят визията си в писмен формат (максимум 10 страници, А4) до 3 дни преди обявената дата за събеседване, чрез деловодството на ДП НКЖИ.
Класирането на успешно издържалите конкурса кандидати ще бъде обявено на сайта на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”.

Информация за контакт

Телефон: 9322195

VCD