Университет за Национално и Световно Стопанство
Заместник - главен счетоводител в отдел "Финансово-счетоводен" към дирекция "Финанси"
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Заместник - главен счетоводител в отдел "Финансово-счетоводен" към дирекция "Финанси"

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

Описание на позицията

Основна цел на длъжността:
• Да участва в разработването и да организира изпълнението на политиките на ръководството на УНСС в областта на финансово-счетоводната дейност.
Основни задължения:
• Подпомага главния счетоводител при организирането на цялостната финансово-счетоводна дейност на УНСС като осигурява широко използване на съвременни средства за автоматизация на счетоводната дейност;
• Подпомага главния счетоводител при разработване на методически указания относно финансово-счетоводната дейност на УНСС и поделенията на УНСС на самостоятелен баланс;
• Отговаря за ПП “Конто” относно внедряването на допълнителна аналитичност по счетоводните сметки от утвърдения сметкоплан на УНСС, като предварителни съгласува промените с главния счетоводител. Осъществява връзка с представители на фирмата при необходимост;
• Следи за своевременното и достоверно отразяване на стопанските операции в счетоводните регистри, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и указанията на МФ относно Единната бюджетна класификация и сметкоплан на бюджетните организации;
• Следи за правилното разходване на средствата по план-сметките по НИД и удостоверява с подписа си съответствието на разходите преди извършването им. Периодично изготвя тримесечен и годишен отчет по НИД;
• Подпомага главния счетоводител при изготвяне на месечните, тримесечните и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и ГФО;
• Съставя месечни, тримесечни и годишни оборотни ведомости;
• Текущо осъществява контрол и анализира предоставената от началник секторите информация на връзките между счетоводните сметки и параграфите от ЕБК;
• Подпомага главния счетоводител при организирането на отчетността на финансовите, разчетните и кредитните операции, като следи за своевременното правилно оформяне на тези операции;
• Изпълнява и други задачи възложени от главния счетоводител, финансовия директор и/или Ректор.
Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: висше, образователно-квалификационна степен “Магистър”
Професионална област: икономика, финанси, счетоводна отчетност
Професионален опит (продължителност и вид): не по-малко от 6 /шест/ години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит.
Допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения (работа с Word, Excel); счетоводни програми; програми за фактури и др.
Специални умения и компетенции:
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа
- способност да работи ефективно с колегите си;
- способност да прилага идеите на практика;
Начин на кандидатстване:
Необходими документи: CV (автобиография) с актуална снимка
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН чрез бутона "Кандидатстване" или на адрес: гр. София, ж.к. Студентски град, ул. “8-ми декември” № 19, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”, тел. номер: 02/ 8195 263
Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!
Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.
Обявата е валидна до: 18.10.2021 г.

Информация за контакт

Телефон: 0035928195263

VCD