Информация за пресата

Започва второто издание на проекта „ТОП ИКТ Работодател”

сряда, 13 март 2013
TOP ICT Employer 2013
 
 
След успешното първо издание на „ТОП ИКТ Работодател” (TOP ICT Employer) - инициатива на технологичния издател ICT Media и агенцията за подбор на персонал JobTiger, двамата организатори продължават начинанието.

Проектът и тази година ще се опита да открои предпочитаните работодатели в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на човешките ресурси в тази област и да идентифицира ключовите зони, в които мениджърите биха могли да подобрят ефективността на човешкия капитал и като цяло - на управляваните от тях организации.
Проектът включва пет основни компонента:
  • Анкета-изследване и класация на водещите компании от ИКТ и аутсорсинг сектора, развиващи дейност в България, на база специално разработена за целта методология за определяне на предпочитан работодател. Организациите, участвали в проучването, ще могат да научат резултати за ангажираността на служителите си, за степента на интегриране на стратегиите, политиките и процедурите за управление на човешките ресурси (УЧР), и за връзката между ключовите резултати на компаниите с УЧР.
  • Кръгла маса, на която ще бъдат представени изводите от проучването и ще бъдат дискутирани горещи теми, свързани с управлението на човешките ресурси в ИКТ и аутсорсинг сектора.
  • Вечерна церемония (в деня на провеждане на кръглата маса), на която ще бъдат наградени победителите от класацията ТОП ИКТ Работодател 2013.
  • Специализирано печатно издание, в което ще бъдат представени данните от изследването.
  • Сайт, който ще съдържа информацията по всеки от отделните елементи на проекта и целогодишно ще бъде актуализиран.
През 2012 г. в изследването, основна съставна част от проекта, взеха участие служители, специалисти и ръководители “Човешки ресурси” (ЧР), и управители на 26 компании от ИКТ бранша в България. 1771 служители попълниха въпросника за ангажираността, 26 HR специалисти и мениджъри - HR въпросника, а 24 управители на компании - въпросника относно резултатите на организациите.
Миналата година фирмите участваха в четири сектора (категории): развой на софтуер; системна интеграция; ИТ услуги; и продажба на софтуер, хардуер и комуникационна техника. Специализираната в ЧР одит компания Audit Advice Associates (ААА) изработи методологията и първото издание на проучването “ТОП ИКТ Работодател”, изготвено по поръчка на JobTiger и ICT Media. Тази година отново ААА ще бъде водещ двигател на изследването.

През 2012-та проектът се осъществи със съдействието на Министерството на труда, социалната политика (МТСП), както и на Американската търговска камара в България (AmCham), Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската асоциация по управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР), и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Резултатите от анкетата на служителите, част от проучването “ТОП ИКТ Работодател” – 2012 г. показаха, че възнаграждението и признанието имат най-висока степен на взаимовръзка с ангажираността на служителите. Другите два фактора, припознати от анкетираните заети като ценност, бяха качеството на продуктите и услугите с фокус върху клиента, и лидерството. В извадката преобладаваха служителите с образователно-квалификационна степен магистър (делът им беше 47%). 62% от изследваните заети бяха мъже. Най-голям дял имаха заетите от възрастовата категория 26-35 г. - 52%.

Резултатите от въпросника за миналата година, отправен към ръководителите на компаниите от ИКТ сектора относно резултатите на организациите показаха, че 2011 е била година на ръст за тях – 76% посочиха положителна промяна в годишния си оборот спрямо предходната година.

Данните от въпросника за HR политиките и практиките през 2012 г., попълван от ръководителите и специалистите “Човешки ресурси” разкриха, че в 26-те компании, участвали в проучването, през 2011 г. са били отворени 489 позиции и са били назначени 444 специалисти. Едва 2 на сто от анкетираните служители са били съкратени през миналата година, което разкрива, че изминалата година не е били кризисна за кадрите в ИКТ сектора. Най-търсените специалисти сред 26-те фирми са били програмистите, следвани от специалистите по гарантиране на качеството (QA).
 
 

13 март 2013, София
За повече информация: http://topictemployer.bg
ICT Media: Бистра Нейчева, 0885 90 52 85, bistra_neicheva@idg.bg
JobTiger: Таня Манчева, 0882 213 750, tanya@jobtiger.bg
 
 
Назад
ITCD