Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Инспектор - икономист за ТБ Бургас при ТБ Бургас
Burgas
full-time

Инспектор - икономист за ТБ Бургас при ТБ Бургас

Burgas full-time

About us

Документите да се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес:ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.

Responsibilities

- Осъществява контролни функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията и на други физически и юридически лица под прякото ръководство на инспектори от по-високи длъжностни нива, както и със събирането, обработването и систематизирането на информация във връзка с контролната дейност;
- Носи пряка отговорност за съставяните от него актове по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) (ЗОПДНПИ) и Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност (отм.) (ЗОПДИППД).

Requirements and necessary skills

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и чл.10, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
2. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
3. Минимален професионален опит – не се изисква;
4. Област на висшето образование – икономическо образование;
5. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
IНачин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.

We offer

Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лв. до 1100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).
При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в Комисията.