УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД
Специалист Управление на човешките ресурси
Sofia
full-time

Специалист Управление на човешките ресурси

Sofia full-time

About us

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България. Болничният комплекс се състои от УМБАЛ "Софиямед" -Блок 1 и Блок 2, и ДКЦ "Софиямед".

За отдел Управление на човешките ресурси търсим подходящия кандидат за длъжността: СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Job Description

Основни задължения за длъжността:
• Администрира процесите при назначаване, преназначаване и освобождаване на персонал по трудов или граждански договор.
• Поддържа досиетата на служителите, обработва отсъствията за временна неработоспособност и заповедите за отпуск и други документи.
• Подготвя всички документи, свързани с трудовото правоотношение - служебни бележки, удостоверения, декларации, УП и др.
• Активно участва в процесите по изчисляване на възнаграждения и придобивки (ежемесечно)
• Изготвя ведомости и рекапитулации , служебни бележки за доходите, изплатени по граждански и трудов договор, подготвя фишове за заплати.
• Кореспондира с териториалните поделения на НАП и НОИ като подава към тях цялата необходима документация съгласно изискванията на нормативната уредба.
• Подготвя различни справки и подпомага екипа от отдел Човешки ресурси, вкл. щатни разписания, статистически формуляри, ННС 19 и др.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Притежава предишен опит в администрирането на персонал и изготвянето на възнаграждения и придобивки, в т.ч. сумарно изчисляване на работното време
• Има завършено висше образование по специалност: ИОТ, управление на Човешките ресурси или друго релевантно образование подходящо за заеманата длъжност.
• Организиран, стриктен и внимателен към детайла и процесите на работа.
• Познава и непрекъснато актуализира знанията си за нормативната уредба по трудово-правни отношения (КТ, КСО и др.)
• Трудов стаж на подобна позиция не по-малко от 3 години в областта на администрирането на персонала и обработка на възнагражденията.
• Предимство работа на програмен продукт за обработка и администриране на възнагражденията „Омекс“

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Управление на времето, гъвкавост и аналитичност и съобразителност при вземане на решения, работа в екип; Компютърни умения – MS Office-MS Word, MS Excel; Висока степен на организираност и инициативност;
Професионална етика:
Зачита личното достойнство на хората. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.

Ако проявявате интерес към обявената позиция , моля да изпратите вашата автобиография.Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД. Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.

Virtual Career Days