Банка ДСК ЕАД
Консултант-продажби Стоково кредитиране
Sofia
full-time

Консултант-продажби Стоково кредитиране

Sofia full-time

Job Description

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Консултант-продажби Стоково кредитиране
за град София

Основни задължения:
• Привлича и консултира клиенти, оферирайки продуктите на Банка ДСК.
• Отговаря за постигането на поставените цели.
• Работи за привличането на нови клиенти за Банка ДСК.
• Попълва исканията за кредит и подготвя кредитното досие.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – Средно;
• Да има много добри комуникативни способности и умения за работа в екип;
• Да бъде ориентиран към постигане на поставените цели;
• Да може да работи в силно конкурентна среда и под напрежение;
• Умения за ясна, точна и убедителна комуникация с различен тип клиенти.

Банка ДСК предлага:
• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:
• Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.


Документите изпращайте в срок до: 15/12/2018 г. на e-mail: vasil.gospodinov@dskbank.bg


Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.

Zaplatomer.bg