НАЦИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен ръководител - Русе
Русе
доброволен труд

Областен ръководител - Русе

Русе доброволен труд

За нас

ал. 1. Основните цели на сдружението са:
1/ да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието, културата, физическата култура; подпомагане личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение; осъществяване на младежки дейности и инициативи; решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите; подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда.
2/ улеснява интегрирането на младите хора в обществото, насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация;
3/ насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС;
4/ спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора в сферата на технологиите, културата, спорта и други;
5/ допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности;
6/ да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора;
7/ защита на социалните интереси на младите хора;
8/ полага усилия за намаляване агресивността и противообществените прояви на младите хора;
9/ насърчава младежите към контрол върху и участие вуправлението на общините, регионите и страната;
10/ да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот,представляващи интерес и засягащи младите хора;
11/ да съдейства за изграждането и утвърждаването в обществото и сред младежта на значимостта на музикална култура;
12/ да съдейства за популяризиране и реализация на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина;
13/ да повишава квалификацията на младите хора и насърчаването им за постигане на по-добри постижения;
14/ да участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора:
15/ участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други
финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за постигане целите на Сдружението;
16/ други цели, определени със закон.

Отговорности

1. Ръководи и представлява Национално младежко сдружение на Република България съобразно изискванията на закона и Правилника за организация и дейността на Национално младежко сдружение на Република България.
2. Разработва и осигурява изпълнението на плана за организация на дейността на Национално младежко сдружение на Република България, изпълнява финансовите параметри определени за изпълнение на конкретната област на която е областен ръководител.
3. Осигурява изпълнението на Националния план за дейността на сдружението.
4. Набира мнения, предложения и проекти от граждани и ги представя на Управителния съвет за разглеждане.
5. Набира нови членове на организацията.

Изисквания и необходими умения

1. Образователни изисквания за длъжността: подходящо за сферата на развитие на организацията.
2. Квалификационни изисквания за длъжността:
3.Специални познания:
Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към тях, както и всички нормативни и вътрешни актове, свързани с дейността на предприятието.
4. Други изисквания за длъжността:
- компютърна грамотност и умения за ползване на основни офис програми.
5. Личностни качества: лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност.

Ние Ви предлагаме

1. Работата като областен ръководител на Национално младежко сдружение на Република България - локална секция е доброволно и безвъзмездно отделяне на свободното си време с цел създаване на младежки дух и доброволчество в областта.
2. При свободни средства, разработени проекти или средства отпуснати за трудови възнаграждения и заплати областните координатори получават хонорари за изпълнение на трудовите възнаграждения в размер на брутната работна заплата за страната.
Zaplatomer.bg