Специалист ПТО с опит
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Специалист ПТО с опит

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

Отговорности

Основни отговорности и задължения на позицията ще бъдат свързани с:
- Изготвяне офертни предложения по конкретни проектни задания – количествени сметки и чертежи;
- Изготвяне спецификации и количества на видовете СМР по чертеж;
- Изготвяне на линейни графици и технически предложения, в съответствие с изискванията на конкретната техническа документация, включващи предварителна стратегия за изпълнение, технология и начин на изпълнение на обектите, вкл. навременната им подготовка и предварително съгласуване;
- Изготвяне на пълна техническа документация, във връзка с офериране и изпълнение на СМР, в т.ч.:
1. Ценообразуване на видовете СМР;
2. Подготовка, сключване и следене на догорите за изпълнение на СМР – с Възложители, подизпълнители и доставчици на материали;
3. Подготовка, комплектоване и отчитане на изпълнените СМР, съгласно нормативните изисквания и изискванията на Възложителите;
4. Водене на пълен отчет за приходите и разходите на конкретен обект, както и навременна отчетност.

Изисквания и необходими умения

Основните ни изисквания към успешния кандидат са:
- Техническо образование – строителен инженер или строителен техник;
- Професионален опит – мин. 3 години на подобна позиция;
- Отлична компютърна грамотност – MS Office, AutoCad, Building Manager;
- Отлично познаване на действащата нормативна база в областта на строителството, Отлично познаване на ЗУТ и ЗОП, както и всички строителни наредби и книжа.
- Опит в подготовката на тръжна документация – технически предложения, подробни линейни календарни графици и анализи на единични цени;
- Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация;
- Много добри комуникационни и организационни умения, силна мотивация, инициативност, умения за работа в екип и желяние за непрекъснато обучение в сферата на строителството;
- Носене на отговорност за спазване на крайни срокове, прецизност и ефективност на работата, правилна ориентация и преценка на време и приоритети при работа в динамична среда;
- Комуникативни умения, организаторски качества и желание за развитие.

Ние Ви предлагаме

Нашето предложение към успешния кандидат са:
- Възможност за професионална реализация;
- Работа в сплотен и амбициозен екип в динамична работна обстановка;
- Коректни и лоялни трудови взаимоотношения (трудов договор и реални осигуровки).

Очакваме Вашата автобиография и актуален телефон за връзка от проявилите интерес за търсената позиция кандидати.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички лични данни, документи на кандидатите се разглеждат при строга конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.
HRW 2019