Експерт "Сложни системи"
гр. Кнежа
длъжност на непълно работно време

Експерт "Сложни системи"

гр. Кнежа длъжност на непълно работно време

За нас

Във връзка с изпълнението на Проект „Развитие на Матахом Студио ЕООД“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16RFOP002-2.024-0693-C01“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014– 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, „Матахом Студио“ ЕООД търси да назначи Експерт „Сложни системи“.
В рамките на проекта е предвидено разработване на стандартен софтуерен продукт за управление на обучения и събития.

Отговорности

Основните задължения, свързани с длъжността са:
1.Определяне на структурата и под модулите на софтуерен продукт (система) за управление на обучения и събития:
- избор на броя на нивата и подсистемите;
- избор на принципа на организация на управлението, установяване на правилни взаимоотношения между нивата;
- оптимално разпределяне на функциите между хората и техниката;
- избор на организационна йерархия;
2. Разпределение на функциите и поставените пред системата цели.

Изисквания и необходими умения

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Вид и равнище на образованието: висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“, Професионално направление „Информатика и компютърни науки“;
2. Професионален опит: над 7 години опит в разработка и внедряване на програмни продукти и системи.

Ние Ви предлагаме

Вид заетост: Непълно работно време – 4 часа
Период на заетост: 6 месеца
Всяко заинтересовано лице може да кандидатства по обявата като изпрати Автобиография. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и ЗЗЛД.

Zaplatomer.bg