"ПС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Технически ръководител - ПС /Пътно строителство/
гр. Кърджали
full-time

Технически ръководител - ПС /Пътно строителство/

гр. Кърджали full-time

Responsibilities

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Организира, ръководи и контролира работата на строителен обект или части от него;
• Извършва контрол на качеството на строителството и на материалите, доставяни на обекта;
• Изготвяне на линейни графици за изпълнение на СМР;
• Съставяне на актове и протоколи по време на строителството според Наредба №3 издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
• Съставя вътрешно фирмени актове и протоколи за извършени работи към наети от фирмата подизпълнители;
• Приема, инструктира и контролира работата на строителни бригади и работници, на собствена и наета механизация, планира и отчита дейността им, заявява необходимите материали, механизация и ресурси на поверения му обект;
• Контактува с всички участници в строителния процес;
• Следи за оригуряването на безопасни и здравословни условия на труд на строителната площадка.

Requirements and necessary skills

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

• Висше строително инженерно образование - специалност ПС / Пътно строителство / или средно специално;
• Професионален опит не по-малко от 5 години в областта на пътното строителство (изграждане, ремонт и рехабилитация на пътища и съоръжения);
• Много добри познания на строителния процес като стандарти, технология, детайли, организация и планиране;
• Минимум 3 завършени обекта пътно строителство;
• Много добри познания при разчитането на проектна документация и графика за изпълнение;
• Добри организационни и ръководни качества. Ръководене и управление на собствени екипи на фирмата по изпълнението на работите и на подизпълнителите;
• Компютърни умения – Windows, MS Office – Word, Excel
• Валидна шофьорска книжка.
Careerdays.bg