Toro Group S
10 - 20 служителя Кандидатстване
Главен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Главен счетоводител

София длъжност на пълно работно време

За нас

За наш клиент - производствена компания в областта на хранително-вкусовата промишленост, търсим амбициозен и мотивиран професионалист за позицията:

Отговорности

Основни отговорности:
• Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на предприятието.
• Икономически анализи на дейността на предприятието.
• Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
• Ръководи планирането на финансовата дейност и участва при разработването на счетоводната политика на предприятието.
• Осигурява финансово-отчетна информация на компанията за целите на управлението й.
• Въвеждане на контролни механизми и последващото им проследяване.
• Своевременно уреждане на финансовите взаимоотношения с кредитори и дебитори на предприятието, задълженията към бюджета и банките.
• Провежда регулярна инвентаризация и проверка на стоково-материалните запаси.
• Управлява, развива и мотивира специалистите във финансово-счетоводния отдел.
• Проактивна комуникация с останалите отдели в компанията и изграждане на култура на първоначално счетоводство.

Изисквания и необходими умения

Изискван опит:
• 3-5 години професионален опит на идентична позиция свързана с изграждане, управление и развитие на финансово-счетоводен екип и отдел.
• Професионален опит с международни счетоводни стандарти.

Квалификация и компетенции:
• Подходящо образование – финансово-счетоводен профил.
• Отлично ниво на владеене на Английски език.
• Отлични компютърни умения и работа с финансово-счетоводен софтуер / ЕРП.
• Опит в имплементация и развитие на ЕРП система ще се счита за предимство.

Лиценз с № 2418 от 18.12.2017
Zaplatomer