Национален литературен музей
Административен секретар (по заместване)
Sofia
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Административен секретар (по заместване)

Sofia full-time Between 500 and 1000 bgn

About us

Националният литературен музей е държавен културен и научен институт към Министерство на културата с национално значение в областта на опазването и представянето на културното наследство.

Responsibilities

1. Приема постъпващата за директора на музея кореспонденция и я систематизира в съответствие с установения ред, като я предоставя за разглеждане.
2. Организира телефонните разговори и срещи на директора, приема и изпраща имейли.
3. Приема и предава документи за подпис от директора, както и молбите и заявленията на служителите.
4. По нареждане на директора осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания на различни съвети, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред на заседанията.
5. Осигурява приема на директора на служители от музея и външни лица.
6. Води отчет на получените документи в съответствие с установените правила в музея и осигурява тяхното съхраняване и въдеждане в деловодната система на НЛМ.
7. Организира архивирането на личните досиета на наетите служители, съгласно нормативните изисквания.
8. Обработва на документите на персонала, като изготвя, предлага за подпис, връчва на служителите трудови договори, допълнителни споразумения, заповедите за прекратяване на правоотношенията.
9. Изпълнява и други конкретни задачи, възложени от директора, свързани с изпълнение на длъжността.

Requirements and necessary skills

1. Добро владеене на книжовния български език, познаване на правилата и вътрешните инструкции, свързани с водене на деловодната дейност, реда и изискванията за съставяне и оформяне на служебна документация.
2. Компютърна грамотност: Работа с операционната система Windows и свързаните с нея програмни продукти.
3.Образования : висше образование
4. Комуникативност и оперативност, умение за работа с хора.
5. Основни нормативни актове, които трябва да знае лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда и подзаконови актове за прилагането му;
- Нормативни актове по безопасност на труда;

Contact Information

Phone: 02/987 34 14

ITCD