Евротранспроект ООД
Инженер - Проектант по част "Електро"
Sofia
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Инженер - Проектант по част "Електро"

Sofia full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

От основаването си през 2006 г. до този момент Евротранспроект ООД е участвала в проектирането на повечето значими проекти в сферата на железопътната инфраструктура на територията на България. С постоянен екип от дългогодишни специалисти и широка мрежа от сътрудници, фирмата е една от малкото, които могат да поемат цялостното изпълнение на всички части на една комплексна поръчка и си е извоювала репутация като водеща проектантска и консултантска фирма в страната и предпочитан партньор на чуждестранни фирми, работещи на нашия пазар. От 2015 година Евротранспроект ООД разширява обхвата на предлаганите от нея услуги, след като получава лиценз за извършването на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и извършването на строителен надзор.

Responsibilities

Основни задължения:
- Проучване и проектиране на обекти по част "Електро" въз основа на задание за проектиране;
- Участие при съставянето на актове и протоколи по време на строителството;
- Съгласуване изработения проект с проектантите на другите проектни части, Възложител, надзор, държавни институции, общини и други;

Requirements and necessary skills

Кандидатите трябва да имат висше образование с образователно - квалификационна степен минимум "Бакалавър", професионална квалификация „електроинженер“, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ или еквивалент.

Необходим стаж по специалността: минимум 2 години.
Компютърна грамотност: кандидатите трябва задължително да могат да работят с AutoCAD, MS Office и DIALux ( или еквивалент).

Предимство ще имат кандидати, които притежават:
- Образователно - квалификационна степен "Магистър";
- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от КИИП;
- Опит в работата със специализиран софтуер: AutoCAD electrical, EPLAN (или еквивалент), Maple,MATLAB или MATHCAD, Ecodial или e-Design.
- Добро владеене на английски език.
- Опит в областта на железопътната инфраструктура.
Кандидатите трябва да притежават умение за работа в екип и отлична комуникативност.

We offer

• Коректни трудово-правни взаимоотношения
• Разбиране и гъвкавост в посрещането на нуждите на служителя
• Работа в малък, сплотен, професионален екип

Contact Information

Phone: 028310137

ITCD