Университет за Национално и Световно Стопанство
над 300 служителя Кандидатстване
Директор на дирекция "Университетска библиотека и централен архив"
София
длъжност на пълно работно време

Директор на дирекция "Университетска библиотека и централен архив"

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Основна цел на длъжността:
 Участва в разработването и организира изпълнението на стратегията и политиката на УНСС в областта на библиотечно-информационното обслужване и университетски централен архив.
Преки задължения:
 Организира и ръководи цялостната дейност на библиотеката и централния университетски архив;
 Отговаря за връзките на библиотеката с ректората, факултети, катедри, административни звена в университета и централния университетски архив;
 Ръководи комплектуването на фондовете в библиотеката;
 Ръководи и контролира категоризирането на библиотечните фондове;
 Отговаря за автоматизираната библиотечна система;
 Съгласува със заместник-ректора всички дейности, извършвани в библиотеката и финансови разходи;
 Организира връзките със сродни университети, институти и организации в страната о чужбина;
 Прави предложения пред ръководството на УНСС за подобряване работата на библиотеката;
 Изпълнява и други задачи, възложени от заместник-ректора по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в рамките на областта на дейност на дирекцията.

Изисквания и необходими умения

Образование: висше, образователно-квалификационна степен “Магистър”
• Професионална област: библиотечна
• Професионален опит (продължителност и вид): не по-малко от 5 /пет/ години опит в библиотечното дело
• Допълнителна квалификация/обучение: работа с компютър, /MS Office, Internet/, АИС “АБ”, онлайн книгообмен, RFID
• Специални умения и компетенции:
- способност да планира, организира и контролира работата на служителите в ръководеното звено за постигане на поставените цели;
- обективност на преценката.
ITCD