Община Враца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Главен инженер
Враца
длъжност на пълно работно време

Главен инженер

Враца длъжност на пълно работно време

За нас

Община Враца обявява конкурс за длъжността Главен инженер в отдел „Инвеститорски контрол“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“

Начинът за провеждане на конкурса:
Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса, трябва да представят са:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) по образец;
- Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
- Заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- Заверено копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит или придобит ранг като държавен служител (ако има такъв);
- Професионална автобиография;
- Заверени копия на други документи – за компютърни умения, сертификати и др. (ако притежава такива).
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуването на обявлението. В случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него. Когато документите се подават чрез пълномощник се прилага и пълномощното по Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.
Документите може да се подават и по електронен път на еmail: obshtinavr@b-trust.org, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията от лицето от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

Общодостъпно място, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е официалния сайт на Община Враца – www.vratza.bg. и информационното табло в сградата на Община Враца. За допълнителна информация: 0882 442121

Отговорности

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Участие при провеждането на политиката на Община Враца в областта на публичната инфраструктура, околната среда, инвестициите, устройственото планиране и контрола по строителството, както и за дейности определени в съответствие със специалните законови и подзаконови актове, правилници и наредби.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 16 на Община Враца.

Изисквания и необходими умения

Минималните и специфичните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
- Да имат придобита образователна степен „Бакалавър”;
- Да имат най-малко 3 (три) години професионален опит или присъден най-малко IV-ти младши ранг;
Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 610.00 лв.
Брой работни места - 1 бр.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Предпочитана област на висшето образование: технически науки с професионални направления архитектура, строителство, геодезия, машинно инженерство;
- Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
- Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;
- Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност;
Дигитална компетентност.

Ние Ви предлагаме

Основният размер на заплатата за длъжността е в размер от 610 лв. до 1 230 лв. и се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Информация за контакт

Телефон: 0882 442121

ITCD