EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Експерт, анализи и търговия с ел.енергия
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Експерт, анализи и търговия с ел.енергия

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Отговорности

• Изготвяне на средносрочни и краткосрочни прогнози за производство и потребление на енергия;
• Изготвяне на предложения за търговия с ел. енергия и оценка на техния риск;
• Извършване на търговски операции на всички пазарни сегменти на БНЕБ;
• Изготвяне на пазарни анализи и анализи на дейността на дружествата;
• Разработване и поддържане на различни репорти свързани с търговската дейност и управлението на пазарния риск;
• Следене, разбиране и внедряване на различните нормативни изисквания за обмен на данни между участниците на пазара.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование в някоя от следните специалности: математика, статистика, финанси, икономика;
• Поне година опит на позиция, изискваща работа с масиви данни;
• Умение за изготвяне на краткосрочни и средносрочни прогнози; умение за изготвяне на регресионни и други математически модели за прогнози и анализи;
• Познаване на нормативната рамка в енергетиката и в частност правилата на БНЕБ ще се считат за предимство;
• Много добро владеене на английски език;
• Отлично владеене на MS Office (в частност MS Excel); опит със софтуер за статистически анализи; опит с Phyton, R , VBA, SQL се счита за предимство.
• Умения и нагласа за екипна работа, способност за взимане на самостоятелни решения, умения за спазване на крайни срокове, прецизност.

Ние Ви предлагаме

• Дългосрочна реализация в стабилна международна компания
• Възможност за усъвършенстване в екип от опитни експерти
• Подкрепата на позитивен и приятелски колектив
• Отлични условия на труд и мотивиращо възнаграждение


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx
ITCD