Община Враца
Управител
Враца
длъжност на пълно работно време

Управител

Враца длъжност на пълно работно време

За нас

Община Враца обявява процедура за подбор за длъжността „Управител” на Звено „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” - 0.5 щ. бр., и на Звено „Защитено жилище за лица с психични разстройства” - 0.5 щ. бр., с място на работа гр. Враца, ул. „Беласица“ № 5.

Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление от кандидата (свободен текст);
- Автобиография – европейски формат;
- Заверено копие от диплома за завършено висше образование;
- Заверено копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж - трудова/служебна книжка;
- Заверени копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива).
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени саморъчно от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

Начин на провеждане на подбора:
- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
- Провеждане на интервю.

Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат, или чрез упълномощено лице, в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 17:00 часа на 21.01.2021 г. /включително/.

Допускане до участие:
- До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
- Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто ще се обявят на официалния сайт на Община Враца www.vratza.bg. - раздел „Кариери“.

Интервю:
- Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в следните направления:
- познания върху нормативната база, касаеща длъжността;
- аналитична компетентност;
- работа в екип;
- комуникативна компетентност.
На интервюто всеки член на комисия, определена за провеждане на подбора, преценява качествата на всеки кандидат въз основа на неговите отговори, съобразно критериите по интервюто с допуснатите кандидати, съгласно посочените направления, по 5-степенна скала и попълва Оценъчна карта.
- Оценката на всеки кандидат от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
- Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири).
За допълнителна информация: GSM 0882 44 21 21

Отговорности

Описание на длъжността - осигурява цялостната дейност по организацията и управлението на двете социалните услуги в съответствие с изискванията на нормативната база, отнасяща се до тяхното предоставяне. Представлява социалните услуги пред държавни органи и институции и осигурява изпълнението на бюджета.

За допълнителна информация длъжностната характеристика е на разположение в стая № 16 в сградата на Община Враца.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите:
- Да имат висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в сферата на хуманитарните дейности;
- Да имат най-малко 2 (две) години професионален опит.

Ние Ви предлагаме

Индивидуалната основна месечна заплата е в размер от 650.00 лв. до 1 380.00 лв.

Информация за контакт

Телефон: 0882 442121

ITCD