Университет за Национално и Световно Стопанство
Началник сектор "Научни съвети и конкурси" в дирекция "Наука"
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Началник сектор "Научни съвети и конкурси" в дирекция "Наука"

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Основна цел на длъжността:
• Да организира и координира дейността по обслужването на работата на научните журита и обявяване на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, за нуждите на УНСС

Основни задължения:
• Да познава нормативните документи: ЗВО, ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Инструкции и текущи разпоредби на МОН, Правилник за дейността на УНСС, ППОПКПНСЗАД в УНСС, ПУД на УНСС част трета – доктор и други вътрешнонормативни документи;
• Организира и участва в приема на документи за участие в конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности;
• Организира и осъществява изготвянето на график на заседанията на научните журита с необходимия дневен ред за тяхното провеждане;
• Изготвя необходимите документи за изплащане на хонорари;
• Изготвя справки, отчетни форми, служебни бележки и др., касаещи дейностите по провеждане на научни журита;
• Подготвя обяви за конкурси и публични защити в т.ч. и необходимите финансови документи, и следи за тяхното изпълнение;
• Изготвя досиета по конкурсите и ги насочва по предназначение (дирекция “Университетска библиотека”, дирекция “Човешки ресурси”, НАЦИД);
• Контролира своевременното изготвяне на протоколите;
• Да подготвя своевременно и актуализира информация за научните журита за INTERNET страницата на УНСС;
• Организира, ръководи, координира и контролира работата на служители в сектора;
• Изпълнява и други задължения, възложени от директора на дирекцията в рамките на основната цел и областите на дейност.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: висше, образователно-квалификационна степен “Магистър”
Професионална област: икономика
Професионален опит (продължителност и вид): не по-малко от 3 /три/ години стаж по организацията и обслужването на дейността на научните журита и конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.
Допълнителна квалификация/обучение:
- компютърна подготовка (работа с MS Office, Internet)
Специални умения и компетенции:
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- способност да планира, организира и контролира работата на служителите в сектора с цел постигане на поставени цели;
- самостоятелен подбор на варианти за решения и адаптиране на предложения, ориентирани към нови потребности и усъвършенстване на работата.
Начин на кандидатстване:
Необходими документи: CV (автобиография)
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН ИЛИ
на адрес: гр. София, ж.к. Студентски град, бул. “8-ми декември”, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”, тел.номер: 02/ 8195 263
Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!
Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.

Обявата е валидна до: 17.06.2021 г.

Информация за контакт

Телефон: 0035928195263

VCD