Младши експерт
гр. София
длъжност на пълно работно време

Младши експерт

гр. София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ОБЯВЛЕНИЕ
Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-237/03.06.2021 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт” в отдел „Собственост и стопански дейности“, дирекция „Управление на собствеността”, при следните условия:
Описание на длъжността: Длъжността „младши експерт” в отдел „Собственост и стопански дейности“, дирекция „Управление на собствеността” е свързана с подпомагане изготвянето на анализи, прогнози, оценки и становища в областта на управлението на недвижимите имоти и движимите вещи, необходимостта от ново строителство, реконструкции, основни и текущи ремонти за сградите и ведомствения жилищен фонд, поддръжка и ремонт на инсталации, машини и съоръжения в тях. Подпомага дейността при изготвяне на поименни списъци на централната администрация за придобиване на дълготрайни материални активи, реконструкции и основни ремонти. Оказва съдействие при изготвяне на становища при управлението и придобиване на нови имоти за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието.
1. Минималните изисквания за заемане на длъжността са:
1.1 Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър по…;
1.2 Професионален опит – не се изисква.
2. Професионална област на придобитото висше образование: архитектура, строителство и геодезия; енергетика; електротехника, електроника и автоматика.
3. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю.
4. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, към което да приложат:
4.1 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
4.2 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
4.3 копия от други документи по преценка на кандидата.
5. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва от 04.06.2021 г. до 17.06.2021 г. включително лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 12.30 ч. всеки работен ден.
6. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща s_todorova@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
7. Размерът на основната заплата (ОМЗ) за длъжността е от 700 (седемстотин) лева до 1992 (хиляда деветстотин деветдесет и два) лева. Размерът на ОМЗ за длъжността се определя като минимум на размера на първа степен на нивото на ОМЗ и максимум – 60 % от сбора на минимума и максимума на трета степен на нивото на ОМЗ, съгласно Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат размерите на достигнатите основни месечни заплати на служителите в същото ниво и степен на основна месечна заплата за длъжността в дирекция „Управление на собствеността”, както квалификацията и професионалния опит на кандидата.
8. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура
Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.

Информация за контакт

Телефон: 029237347

VCD