МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Инспектор
гр. София
full-time

Инспектор

гр. София full-time

Job Description

ОБЯВЛЕНИЕ
Министерството на правосъдието на основание чл. 91 от Кодекса на труда и заповед № ЧР-02-98/07.06.2021 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „инспектор” в Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт, при следните условия:
Описание на длъжността: Длъжността е свързана с подпомагане работата на главния инспектор при упражняване на правомощията на министъра на правосъдието по отношение на контрола на съдебните изпълнители, нотариусите, съдиите по вписванията, длъжностните лица по регистрацията по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, синдиците, арбитражните съдилища и арбитрите, както и при изпълнение на задълженията по чл. 372, ал. 1 от Закона за съдебната власт и по чл. 52 - 54 от Закона за международния търговски арбитраж.
1. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията и специфичните изисквания съгласно чл. 374, ал. 3 от Закона за съдебната власт за заемане на длъжността са:
1.1 Образование: висше;
1.2 Образователно-квалификационна степен: магистър;
1.3 Професионална област на придобитото висше образование: право с придобита юридическа правоспособност;
1.4 Професионален опит: най – малко 5 години юридически стаж.
2. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.
3. За участие в конкурса кандидатите следва да подадат заявление по образец, публикувано на електронната страница на Министерството на правосъдието, в което задължително да посочат адрес за кореспонденция, телефон и електронна поща за връзка.
Към заявлението да се приложат следните документи.
1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
3. копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност, ако е издадено преди 1 март 2011 г. В случай, че удостоверението е издадено след 1 март 2011 г., информацията ще се събира по служебен път;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5. автобиография на български език;
6. копия от други документи по преценка на кандидата.
4. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 12.30 ч. всеки работен ден. Когато документите се подават чрез пълномощник, се изисква представяне на съответното пълномощно в оригинал.
5. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща Miglena_Dimova@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6. Възнаграждението за длъжността е равно на възнаграждението на съдия в районен съд /чл. 374, ал. 4 от Закона за съдебната власт/.
7. Лице за контакт по отношение на въпроси, свързани с кандидатстването: Миглена Димова, главен експерт в дирекция „Управление на човешките ресурси“, тел. 02 9237 443 и електронна поща Miglena_Dimova@justice.government.bg.
8. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.

Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Канцелария" от 09.06.2021 г. до 12,30 ч. на 09.07.2021 г. включително.

Contact Information

Phone: 029237443

VCD