EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Лесоинженер
Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол
длъжност на непълно работно време

Лесоинженер

Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол длъжност на непълно работно време

Отговорности

• Окомплектоване и внасяне на документи в регионалните дирекции по горите за издаване на позво-лителни за сеч; получаване и издаване на позволителни за сеч
• Маркиране на насаждения предвидени за сеч
• Издаване и съгласуване на протоколи по чл. 51, б от Наредба №8 за сечите в горите
• Изготвяне на технологичен план за изнасяне на дървесината на посочено място от собственика на имота
• Издаване на карнет-опис и сортиментна ведомост
• Съгласуване на позволителните за сеч с РИОСВ
• Упражняване на контрол и взимане на мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по изпълнение на позволителното за сеч, извършването на добива на дървесина, както и за транс-портирането на остатъците от сечта, по ред, определен с наредба, до освидетелстване на сечището.

Изисквания и необходими умения

• Бакалавър и/или магистър по специалност „Горско стопанство“
• Лесовъдска практика е предимство
• Притежаване на удостоверение за регистрация за лесовъдска практика, издадено от Изпълнителна агенция по горите
• Познаване на нормативната уредба на Република България свързана с направа на просеки и кастре-не
• Шофьорска книжка кат. В – активен шофьор
• Добро ниво на владеене на продуктите на MS Office
• Отговорност, дисциплинираност, умения за работа в екип, лоялност, комуникативност, устойчивост на стрес.

Ние Ви предлагаме

• Реализация в стабилна международна компания
• Възможност за усъвършенстване в екип от опитни експерти
• Отлична работна атмосфера и условия на труд


Бъдещият ни колега ще отговаря за областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол с месторабота в един от изброените градове, най-близък до местоживеенето му.

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

VCD