Регионална здравна инспекция Смолян
Директор на дирекция
Смолян
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Директор на дирекция

Смолян full-time Between 1000 and 1500 bgn

Job Description

РЗИ - СМОЛЯН
О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
I. За длъжността „Директор на дирекция“, в Специализирана администрация - дирекция “Обществено здраве“ в РЗИ – Смолян – 1 щатна бройка.
Място на работа – гр. Смолян
Кратко описание на длъжността:Организира, ръководи, координира и контролира дейността в дирекция „Обществено здраве“, съгласно функциите определени в Устройствения правилник на РЗИ.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Образователно-квалификационна степен – магистър
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността - 4 год. и/или ранг ІІІ мл.;
3. Специфични изисквания: Директорът на дирекция „Обществено здраве“ е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина и придобита специалност, като с предимство се ползват придобитите специалности по "Обща хигиена", "Комунална хигиена", "Хигиена на детско-юношеската възраст", "Хранене и диететика", "Трудова медицина" или "Радиационна хигиена" или лице с образователно-квалификационна степен магистър по специалността "Обществено здраве и здравен мениджмънт".
Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
- добра компютърна грамотност;
- задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закон за държавния служител, Закон за здравето, Закон за водите, Закон за защита на шума в околната среда, Устройствен правилник на РЗИ и др. нормативи актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 790 до 2300 лв.

Срок и място за подаване на документи:
Документите за участие в конкурса се представят в РЗИ-Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 26, ет.1 – център за административно обслужване.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите по ал. 2 и 3 може да се подават по електронен път на e-mail: rzi@rzi-smolyan.com, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
• заявление за участие в конкурса (по образец – Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС)
• декларация по чл.17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС, кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• автобиография;
• копие от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага
• копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др);
• копие от документ за придобит ранг ( ако притежават такъв)
• документ за компютърна грамотност (ако притежават такъв)
• Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи на Република България.
Начин на провеждане на конкурса:
1. Тест;
2. Провеждане на интервю.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или друга информация относно конкурса: на сайта на РЗИ и на информационното табло за съобщения на инспекцията на І етаж до входа.
Документите следва да бъдат представени от 15.07.21 до 28.07.2021 г. в център за административно обслужване на РЗИ - Смолян, всеки ден от 8.30 до 17.00 часа.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Лице за контакт: Велина Мандова – гл. специалист АО, тел. 0301 58903

Contact Information

Phone: 030158903

VCD