Университет за Национално и Световно Стопанство
Старши счетоводител в сектор "Материален, отдел "Финансово-счетоводен" към дирекция"Финанси"
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Старши счетоводител в сектор "Материален, отдел "Финансово-счетоводен" към дирекция"Финанси"

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Основна цел на длъжността:
• Подпомага изпълнението на политиките на ръководството на УНСС в областта на счетоводна дейност, като съблюдава счетоводната политика на УНСС и обработва, и съхранява счетоводната информация.

Основни задължения:
• Подпомага началник сектор “Материален” при изпълнение на дейностите в сектора;
• Ежемесечно анализира информацията по счетоводните сметки и докладва на началник сектор “Материален” за констатирани грешки и пропуски, и прави предложения за отстраняването им;
• Осигурява пълно отчитане на дълготрайните и краткотрайни активи и своевременно отразяване в счетоводните документи на тяхното движение;
• Изготвя и проверява по форма и същество първичните счетоводни документи за извършваните стопански операции;
• Своевременно осчетоводява всички документи във връзка с дейността на отдел “Учебно-оздравителна база - Равда” и изготвя необходимите справки за цялостната дейност на базата;
• Изучава и съблюдава нормативните документи и разпорежданията на висшестоящите органи относно счетоводната дейност;
• Изпълнява и други задачи свързани с областите на дейност на отдела, възложени му от финансовия директор, главния счетоводител и началник сектор “Материален”;
• Спазва трудовата и технологична дисциплина в сектора.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: висше, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”
Професионална област: икономика
Професионален опит (продължителност и вид): не по-малко от 2 /две/ години стаж в областта на счетоводството, финанси и/или контрол
Допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения (работа с Word, Excel); счетоводни програми; програми за фактури, INTERNET, INTRANET и др.
Специални умения и компетенции:
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа
- способност за екипна работа;
- умения за организация и контрол на собствената работа;
- готовност за работа в динамична среда, изискваща спазването на установени срокове.

Начин на кандидатстване:
Необходими документи: CV (автобиография)
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН или на адрес: гр. София, ж.к. Студентски град, бул. “8-ми декември”, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”, тел. номер: 02/ 8195 263

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!

Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.

Обявата е валидна до: 03.08.2020 г.


Информация за контакт

Телефон: 0035928195263

VCD