Дрийм Тийм Груп ЕООД
Assistant, Correspondence /Aсистент, Kореспонденция
София
full-time

Assistant, Correspondence /Aсистент, Kореспонденция

София full-time

About us

Dream Team Group Ltd is a leading production company that is looking for a motivated and proactive professional with Filipino and English languages for the position - Assistant, Correspondence.
Дрийм Тийм Груп ЕООД е водеща продуцентска компания, която търси мотивиран и проактивен професионалист с филипински и английски езици за позиция - Aсистент, Kореспонденция.

Responsibilities

Main responsibilities:
1. Assists the Manager of the company in communication with foreign producers and clients from the Republic of the Philippines or from third countries;
2. Accepts incoming / realizing outgoing international telephone calls from and to clients from abroad;
3. Composes letters and other correspondence in Filipino and English;
4. Organizes meetings with foreign producers and clients, welcomes delegations, organizes travel and accommodation;
5. Participates in meetings with foreign contractors and translates from and into Filipino;
6. Participates in the process of preparing the documentation in English and Filipino languanges with foreign contractors;
Основни отговорности:
1. Подпомага Управителя на дружеството в комуникацията с чуждестранни продуценти и клиенти от Република Филипини или от трети страни;
2. Приема входящи /реализира изходящи международни телефонни обаждания от и към клиенти от чужбина;
3. Съставя писма и друга кореспонденция на филипински и английски език;
4. Организира срещи с чуждестранни продуценти и клиенти, посреща делегации, организира пътуване и настаняване;
5. Участва на срещи с чуждестранни контрагенти и превежда от и на филипински език;
6. Участва в процеса на изготвяне на документацията на английски и филипински езици с чуждестранни контрагенти;

Requirements and necessary skills

Requirements:
- Diploma of completion of education from a college in the Republic of the Philippines;
- Minimum 3 years of experience as a front office receptionist;
- Fluent Filipino and English languages- written and verbal communication skills;
- Excellent communication skills, problem solving skills and proactive thinking;
- Excellent Microsoft Office (Word, Excel).
Изисквания:
- Диплома за завършено образование от колеж в Република Филипини;
- Минимум 3 години опит като front office receptionist;
- Отлично владеене на филипински език и на английски език - устно и писмено;
- Отлични комуникативни умения, умения за разрешаване на проблеми и проактивно мислене;
- Компютърна грамотност с отлично владеене на Microsoft Office (Word, Excel).

We offer

The unique opportunity to apply your professional experience in a challenging environment. Opportunity to acquire valuable competencies in the presence of high quality standards. Permanent employment contract.
Уникалната възможност да приложите своя професионален опит в предизвикателна среда. Възможност за придобиване на ценни компетенции при наличието на високи стандарти за качество. Постоянен трудов договор.

Contact Information

Phone: 00359879136203

VCD