Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Шофьор, лек автомобил до 9 места /шофьор, снабдител/
Sofia
full-time internship position

Шофьор, лек автомобил до 9 места /шофьор, снабдител/

Sofia full-time internship position

About us

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Обявява: свободно място за длъжността „Шофьор, лек автомобил до 9 места /шофьор, снабдител/“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Responsibilities

- При управление на моторното превозното средство спазва правилата на Закона за движение по пътищата
- Носи лична отговорност за липсата на свидетелство за управление на МПС, свидетелство за регистрация, документи за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и др. пред контролните органи.
- Носи лична отговорност за извършени нарушения по реда на Закон за движение по пътищата пред контролните органи.
- Отговаря за техническата изправност на моторното превозно средство (МПС) и проверява състоянието му преди експлоатация.
- Води ежедневна отчетност на повереното му МПС и отчита ежемесечно до 5-то число на следващия месец, разхода за гориво-смазочни материали и др. консумативи за автомобила.
- При необходимост организира ремонти дейности и обслужване на повереното му МПС и води отчетност за извършените разходи.
- Поддържа хигиената на превозното средство.
- Управлява превозното средство в трезво състояние или без употреба на упойващи вещества.
- При възникване по време на движение на повреда или неизправност в превозното средство да спре и да вземе мерки за нейното отстраняване и да уведоми прекия си ръководител.
- В случаите, когато отстраняването на повредата или неизправността на място е невъзможно, да организира придвижване на превозното средство на собствен ход до място за нейното отстраняване.
- При пътнотранспортно произшествие незабавно да уведоми работодателя.
- По време на движение пази живота и здравето на превозваните пътници. Съобразява се с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението, при стриктно спазване Закона за движение по пътищата.
- Организира процеса по иницииране на заявки по закупуване на активи, материали, консумативи, резервни части и други, необходими за администрацията в предприятието.
- Отговаря за количеството и качеството при приемането и придвижването на закупените активи, консумативи, резервни части и др.
- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на активи, консумативи, резервни части и други заявени и доставени стоки. Проверява за съответствието между придружаващите документи и заявките. Изготвя протоколи за рекламации при отклонение от установените стандарти.
- Подписва всички издадени документи, свързани с доставките на стоки. Съблюдава за недопускане на отклонения и загуби.
- Отговаря за спазването на сроковете за доставка на необходимите стоки. Поддържа контакти с доставчиците при изпълнение на задълженията си.
- Изпълнява и други възложени задачи, свързани с преките му задължения, възложени от ръководството на Предприятието.

Requirements and necessary skills

1. Образование: средно/средно-специално и/или друга по-висока степен на образование
2. Професионална област – Технически науки, Финанси, Икономика или др. относим профил
3. Квалификация: правоспособност за управление на МПС, категория "С"
4. Професионален опит: 2 години като професионален шофьор. Професионален опит в областта на снабдяването е предимство.
5. Специфични изисквания: Да няма наложени наказания по Закона за движението по пътищата.
Умения:
- Работа в екип:
- Да изгражда продуктивни работни взаимоотношения с колегите в организацията и извън нея;
- Да споделя информация и знания, които са полезни за изпълнение на общите цели;
- Да проявява разбиране и толерантност при работата в екипа;
- Комуникативна компетентност:
- Да се изразява ясно в устна и писмена форма;
- Да използва подходящи стилове на комуникация в зависимост от нивото и реакциите на аудиторията;
- Да уважава мнението на другите и демонстрира толерантност към различни гледни точки;
- Да прави убедителни и въздействащи презентации.
- Ориентация към резултати:
- ясно да определя отговорностите и поставя реалистични срокове;
- да организира работата според сроковете, ресурсите и изискванията за качество;
- да наблюдава и контролира напредъка и изпълнението на задачите, като търси и дава обратна информация на заинтересованите страни;
- да проявява решителност и настойчивост за справяне с възникнали проблеми и трудности;
- да предлага инициативи, търси и прилага ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата.

We offer

Форма на трудова заетост:
- Трудов договор с шест месечен изпитателен срок;
- Възнаграждение: от 650,00 лв. до 1450,00 лв. (Основна заплата).

Ред за провеждане на подбора:
Подборът за обявената длъжност се провежда на два етапа:
Първи етап: подбор на кандидати по документи, отговарящи на изискванията, предвидени за заемане на длъжността;
Втори етап: провеждане на интервю (събеседване) с одобрените по документи кандидати.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете:
- Заявление (свободен текст) за участие до Изпълнителния директор на ПУДООС;
- Декларация за Съгласие за обработване на личните данни (по образец, обявен на сайта на ПУДООС);
- Автобиография (СV);
- Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата;
- Копие на документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка и др.;
- Препоръки от предишни работодатели (по желание на кандидата).

Contact Information

Phone: 02/940 66 59

VCD